Object

Title: Alicanto czy simurg? O zmianie orientacji na innowacje i przywództwo w szkolnej codzienności = Alicanto or simurgh? On the re-orientation towards innovation and leadership in everyday school life

Creator:

Nowosad, Inetta

Date:

2019

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Farnicka, Marzanna - red.

Group publication title:

Rocznik Lubuski, 45

Abstract_pl:

Przyjęcie w tytule metafory Simurga i Alicanto ma zwrócić uwagę na dwa przeciwne sobie typy przywództwa i wyostrzyć spojrzenie na praktykowane w szkole podejście do innowacji. W realizacji tak określonego celu dokonano analizy wybranych ujęć teoretycznych oraz badań na temat skutecznego modelu przywództwa, który może zapewnić społeczności szkolnej trwały rozwój. Przyjęcie teorii organizacyjnego uczenia się, eksponuje orientację na zmianę oraz przekształcanie szkoły w kierunku poprawy. ; Z tej perspektywy procesy wprowadzania zmian i ich rodzaje w środowisku szkolnym, zostały opracowane przez pryzmat kategorii przywództwa (modele i typy przywództwa), jako odpowiedzi na wyzwania stojące przed szkołą (edukacją) i koniecznością wykorzystania potencjału społeczności tej organizacji w działaniach na rzecz poprawy uczniowskich osiągnięć. Są one jednoznacznie powiązane z wywołaniem w szkole dążenia do zapewnienia środowiska sprzyjającego innowacjom, które również mają prowadzić do wzrostu uczniowskich osiągnięć. W efekcie przywództwo i praktykowanie innowacji mogą prowadzić do zainicjowania i przeprowadzenia procesu kształtowania nowego modelu kultury szkoły.

Abstract:

The incorporation of Simurgh and Alicanto metaphors in the title is meant to draw attention to two opposite types of leadership and to refine the understanding of the approach to innovation that has been practiced at school. In the pursuit of such a specific objective, the author analyzed selected theoretical approaches and studies on effective models of leadership, i.e., models that ensure a sustainable development of the school community. The adoption of the organizational learning theory exposes the orientation towards change and school transformation towards improvement. ; From this perspective, the processes of introducing changes and their types in the school environment were eleborated through the prism of the category of leadership (models and types of leadership), resulting from the challenges faced by schools (education) and the need to use the school community`s potential for the benefit of improving student achievements. The processes are also linked to the induction of the striving to create an environment that fosters innovation at school, which is also supposed to lead to the growth of student achievements. As a result, leadership and practice of innovation can lead to the initiation and implementation of the process shaping a new model of school culture.

Publisher:

Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Naukowe ; Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:79574

DOI:

10.34768/rl.2019.v451.15

Pages:

233-247

Source:

Rocznik Lubuski, tom 45, część 1

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information