Object

Title: Rozwój kreatywności wyzwaniem XXI wieku a rzeczywistość szkoły = Development of creativity as a challenge for the 21st century and school reality

Creator:

Olczak, Agnieszka

Date:

2019

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Farnicka, Marzanna - red.

Group publication title:

Rocznik Lubuski, 45

Abstract_pl:

W dobie rozwoju technologicznego, wzrostu zapotrzebowania na kreatywność, innowacyjność, rosną (bądź też powinny rosnąć) w tym względzie oczekiwania wobec edukacji. Obok licznych kompetencji m. in.: intelektualnych czy społecznych, powinniśmy oczekiwać, że szkoła rozwinie w uczniach także umiejętność samodzielnego myślenia, krytycyzmu, wnioskowania, projektowania, programowania, a to umiejętności w różny sposób związane i składające się na kreatywność człowieka. W artykule postawiono pytanie, jak szkoła radzi sobie z takim wyzwaniem? Czy i jak rozwija w tym zakresie potencjał uczących się? Artykuł ukazuje znaczenie troski o rozwijanie postawy otwartości, kreatywności u współczesnych ludzi i stanowi próbę sformułowania oczekiwań wobec edukacji z jednoczesnym zestawieniem ich z aktualną, szkolną rzeczywistością. Autorka stara się ukazać, jakie są w tym względzie możliwości szkoły, jak są wykorzystywane, a w jakich obszarach trwoniony jest cenny czas w rozwoju dzieci i młodzieży.

Abstract:

In the era of technological development and increasing demand for creativity and innovation, expectations placed on education in this respect are growing (or should grow). In addition to numerous competencies, including intellectual or social ones, one should expect that school will develop students` abilities to think independently, criticise, conclude, design, or programme, i.e. skills connected with and contributing to human creativity. The article analyses how school deals with this challenge. It attempts to establish whether and how school develops students? potential in this area. The article shows how important it is to care for the development of the attitude of openness and creativity in contemporary people. It also attempts to formulate expectations for education and simultaneously contrasts them with the current reality of schools. The author aims to show what possibilities school has in this respect, how they are used, and in what areas time is wasted in children?s and adolescents? development.

Publisher:

Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Naukowe ; Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:79572

DOI:

10.34768/rl.2019.v451.13

Pages:

205-218

Source:

Rocznik Lubuski, tom 45, część 1

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information