Object

Title: Coding education for elderly people - the silver code project = Nauka kodowania osób starych - projekt silver code

Creator:

Jurczyk-Romanowska, Ewa

Date:

2019

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Farnicka, Marzanna - red.

Group publication title:

Rocznik Lubuski, 45

Abstract_pl:

Problem starzejącego się społeczeństwa zajmuje jedno z centralnych miejsc w polityce Unii Europejskiej. Wraz z dynamicznym rozwojem nowych technologii, postępującą cyfryzacją i ewolucją społeczeństwa informacyjnego nasila się wykluczenie cyfrowe osób starszych. Projekt Silver Code zogniskowany jest na poszukiwanie nowych rozwiązań zapobiegających temu zjawisku, proponując edukację w obszarze programowania jako możliwość podniesienia umiejętności seniorów w zakresie ICT. ; W ramach projektu przeprowadzona została wstępna diagnoza poziomu wykluczenia społecznego seniorów w krajach partnerskich (Austrii, Bułgarii, Włoszech, Polsce, Portugalii, Rumunii i Słowenii), a także ich oczekiwań w zakresie ich zainteresowania kursami programowania oraz oczekiwań w odniesieniu do takich kursów i metod, jakimi powinny być one realizowane. W efekcie przeprowadzonych badań można stwierdzić, iż nawet początkujący użytkownicy komputerów mogą być zainteresowani problematyką programowania, oczekując zarówno tradycyjnych, jak i innowacyjnych metod szkoleniowych. Motywacją do podjęcia edukacji w zakresie programowania jest chęć partycypacji w życiu społecznym, a także zrozumienie sposobu, w jaki kreowana jest cyfrowa rzeczywistość.

Abstract:

The problem of the aging society occupies an important position in the policies of the European Union. With the development of new technologies, the progressing digitalisation, and the evolution of the information society, the digital exclusion of seniors increases. The Silver Code Project focuses on discovering new solutions to prevent this phenomenon, offering education in programming as an opportunity to boost seniors` ICT skills. ; As part of the project, an initial diagnosis was conducted regarding the level of social exclusion of seniors in partner countries (Austria, Bulgaria, Italy, Poland, Portugal, Romania, and Slovenia) as well as their expectation interest in programming courses and expectations for such courses the methods of implementation. Based on the results of the conducted research, it may be stated that even beginner computer users may be interested in programming, and they expect to be taught with the use of traditional as well as innovative methods. What motivates them to undertake education in programming is the will to participate in social life and understand how digital reality is created.

Publisher:

Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Naukowe ; Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:79569

DOI:

10.34768/rl.2019.v451.10

Pages:

162-176

Source:

Rocznik Lubuski, tom 45, część 1

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information