Object

Title: Postawa twórcza a style radzenia sobie ze stresem młodzieży uzdolnionej artystycznie = Creative attitude and the styles of coping with stress among artistically-talented young people

Creator:

Kuśpit, Małgorzata

Date:

2019

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Farnicka, Marzanna - red.

Group publication title:

Rocznik Lubuski, 45

Abstract_pl:

Artykuł koncentruje się na zależnościach między postawą twórczą a stylami radzenia sobie ze stresem młodzieży uzdolnionej artystycznie. Okazuje się, że sukces w osiąganiu zamierzonych celów zależy nie tylko od potencjału intelektualnego, ale również od czynników środowiskowych oraz właściwości osobowości. Wyjątkowość i nieprzeciętność jednostek uzdolnionych artystycznie oraz ich wysokie wymagania wobec siebie, jak również oczekiwania ze strony otoczenia mogą prowadzić do stresu. ; Celem podjętych badań było poszukiwanie wzajemnych relacji pomiędzy postawą twórczą a stylami radzenia sobie ze stresem młodzieży uzdolnionej plastycznie. Uzyskane rezultaty badań wskazują, że uczniowie o zróżnicowanym poziomie postawy twórczej preferują odmienne style radzenia sobie ze stresem. Im wyższy poziom postawy twórczej tym częściej badana młodzież preferuje styl skoncentrowany na zadaniu. ; Postawa twórcza sprzyja stosowaniu skutecznych metod radzenia sobie ze stresem poprzez koncentrację na działaniu i rozwiązania sytuacji. Poznanie wzajemnych zależności między postawą twórczą a stylami radzenia sobie ze stresem przez osoby uzdolnione artystycznie może mieć istotne znaczenie dla optymalizacji ich rozwoju oraz osiągania sukcesów na różnych polach działalności.

Abstract:

The article focuses on the relationship between creative attitude and the styles of coping with stress among artistically-talented young people. It turns out that success in achieving intended goals depends not only on intellectual potential, but also on environmental factors and personality characteristics. The uniqueness and uncommonness of artisticallytalented individuals, their high expectations for themselves, and well as demands from their surroundings can lead to stress. ; The conducted research aimed to find mutual relations between creative attitude and the styles of coping with stress among artisticallytalented youth. The results obtained indicate that students with different levels of creative attitude prefer different styles of coping with stress. The higher the level of creative attitude, the higher the preference among the surveyed youth for the style focused on the task ; Creative attitude promotes the use of effective methods of coping with stress by focusing on action and solving the situation. Understanding the relationship between creative attitude and the styles of coping with stress among artistically-talented people can be important for optimizing their development and achieving success in various fields of activity.

Publisher:

Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Naukowe ; Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:79550

DOI:

10.34768/rl.2019.v451.04

Pages:

73-90

Source:

Rocznik Lubuski, tom 45, część 1

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

This page uses 'cookies'. More information