Object structure

Creator:

Rongińska, Tatiana

Contributor:

Farnicka, Marzanna - red.

Title:

Wielowymiarowość kreatywności w edukacji = Multidimensionality of creativity in education

Group publication title:

Rocznik Lubuski, 45

Subject and Keywords:

adaptacja ; edukacja ; kreatywność ; stopnie swobody ; zdrowie psychiczne ; adaptation ; education ; creativity ; degrees of freedom ; mental health

Abstract_pl:

W artykule przestawiono próbę analizy kategorii kreatywności w odniesieniu do zadań współczesnej edukacji. Kreatywność przedstawiono w aspektach adaptacji, zdrowia psychicznego, inteligencji i rozwoju struktur poznawczych. Na podstawie zaprezentowanych treści kategorii kreatywności zaproponowano autorską definicję pojęcia ze wskazaniem na jej główne wymiary oraz pokazano możliwości wzmocnienia kreatywnego potencjału jednostki w procesie edukacji.

Abstract:

The paper attempts to analyze the categories of creativity in relation to the tasks of modern education. Creativity is presented in the aspects of adaptation, mental health, intellect and cognitive structure development. Based on the presented content of the components of creativity, the author proposed her own definition of the concept, focusing on its major dimensions, and demonstrated the possibilities to enhance the individual?s creativity in the process of education.

Publisher:

Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Naukowe ; Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Date:

2019

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

click here to follow the link

Pages:

15-27

Source:

Rocznik Lubuski, tom 45, część 1

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego