Object structure

Creator:

Rynkiewicz, Mateusz ; Baumgarten, Maciej ; Mroczkowski, Andrzej

Contributor:

Asienkiewicz, Ryszard - red. ; Tatarczuk, Józef - red.

Title:

Does paddling in canoes cause asymmetry of muscle mass and fat mass in high level athletes? = Czy wiosłowanie w kanadyjce powoduje asymetrię rozkładu masy mięśniowej i tłuszczu?

Group publication title:

Rocznik Lubuski, 44

Subject and Keywords:

asymetria ; masa mięśniowa ; kajakarstwo ; trening sportowy ; asymmetry ; muscle mass ; canoeing ; sports training

Abstract_pl:

Celem pracy było sprawdzenie, czy wiosłowanie w kanadyjce powoduje asymetrię rozmieszczenia masy ciała. Założono, że długotrwałe nierównomierne obciążenie kończyn po prawej i lewej stronie ciała będzie dostrzegalne podczas analizy segmentowej składu ciała. Badaniom poddano 40 zawodników trenujących kajakarstwo, z tego 19 przez minimum 7 lat, oraz 21 nie dłużej niż 3 lata. Jako metodę badawczą wykorzystano pomiar bioimpedancji elektrycznej, co pozwoliło na określenie masy mięśniowej i masy tłuszczu w obrębie kończyn górnych i dolnych oraz tułowia. Obliczono wskaźniki asymetrii, a następnie zastosowano testy istotności różnic pomiędzy obiema grupami. ; Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono istotną statystycznie różnicę w zakresie asymetrii masy mięśniowej kończyn dolnych. Zaskakujące był fakt, że większą asymetrią cechowali się początkujący zawodnicy. Jedynie w zakresie asymetrii rozmieszczenia tkanki tłuszczowej kończyn dolnych zaobserwowano większą asymetrię u zaawansowanych zawodników, jednak różnice nie były istotne statystycznie. Na podstawie uzyskanych wyników nie udało się potwierdzić hipotezy, że wiosłowanie w kanadyjkach powoduje zwiększony poziom asymetrii masy mięśniowej.

Abstract:

This work aims to investigate whether long-term canoeing causes asymmetry of muscle and fat distribution. It was assumed that long-term paddling would be reflected in the asymmetry of segmental body composition analysis. The research involved 40 competitors who train canoeing, among whom, 19 have the experience of 7 years minimum, and 21 of no longer than 3 years. The measurement of electrical bioimpedance was used as the research method, which allowed the authors to determine muscle mass and fat mass in the upper and lower limbs, and the torso. The asymmetry indicators were calculated and then the significance tests on differences between both groups were used. ; On the basis of the obtained results, it was discovered that statistically significant differences exist between the two groups regarding the asymmetry of muscle mass in the lower limbs. It was surprising that the newcomers revealed larger asymmetry. The asymmetry of fat tissue distribution in the lower limbs was bigger only in the advanced competitors, however, the differences were not statistically significant. On the basis of the obtained results, it was not possible to confirm the hypothesis that canoeing causes an increased level of muscle mass asymmetry.

Publisher:

Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Naukowe ; Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

355-366

Source:

Rocznik Lubuski, tom 44, część 2a

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego