Object structure

Creator:

Zieliński, Karol

Contributor:

Sapeńko, Roman - red. ; Czeremski, Maciej - red.

Title:

Potwór jako zwierciadło herosa epickiego = Monster as the mirror of the epic hero

Group publication title:

Rocznik Lubuski, 42

Subject and Keywords:

epika ; tradycja oralna ; heros ; Achilles ; Hektor ; Memnon ; artefakty magiczne ; epic ; oral tradition ; hero ; magical artifacts

Abstract_pl:

Przedmiotem artykułu jest kwestia wizerunku bohatera i jego adwersarza w epice oralnej. Przedstawiony został model ewolucyjnego przekształcania się wizerunku potwora w zgodzie ze zmianami funkcji i opisu herosa. Zmiany te odpowiadają wymogom struktury narracji oralnej w specyficzny sposób budującej napięcie. Przejście od eposu baśniowego do historycznego znamionuje wyrównanie sił obu walczących stron, w którym adwersarz, tracący rysy potworne, przejmuje poszczególne elementy charakterystyki herosa (począwszy od magicznych artefaktów mających wcześniej wyrównać szanse herosa w walce ze "smokiem" a na szlachetności natury skończywszy) stając się jego zwierciadlanym odbiciem.

Abstract:

In oral epic an image of the hero and his adversary is correlated. In the article there has been presented a model of the evolutionary transformation of the image of a monster in line with changes in the function and description of the hero. These changes correspond to the requirements of oral narrative structure, which is dynamic because singer?s main task is to build tension during performance of songs. The transition from the fairytale to historical epic marks the alignment of forces of the two warring parties, in which the adversary, losing monstrous scratches, takes over the individual elements of the hero (beginning from magical artifacts, which previously were to equal opportunities of the hero in the fight against the "dragon", and on the generosity of nature ending) becoming its mirror image.

Publisher:

Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Naukowe ; Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

167-188

Source:

Rocznik Lubuski, tom 42, część 2

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego