Object structure

Creator:

Węgorowska, Katarzyna

Contributor:

Kulczycka, Dorota - red. nauk.

Title:

Radość, duma, niepokój? kilka lingwistyczno-kulturologicznych uwag o emocjach filmowców utrwalonych w "Zagrajcie mi to pięknie. <Pan Tadeusz> według Andrzeja Wajdy" Marka Millera = Joy, pride, ankiety? a few linguistic-culturological remarks on the filmmakers` emotions preserved in "Zagrajcie mi to pięknie. <Pan Tadeusz> according to Andrzej Wajda" by Mark Miller

Group publication title:

Scripta Humana, 13

Subject and Keywords:

film ; twórcy ; emocje ; werbalizacja ; język ; wywiad ; poemat epicki ; filmmakers ; emotions ; verbalization ; language ; interview ; epic poem

Abstract_pl:

Esej koncentruje się na doświadczeniach twórców ekranizacji polskiego eposu narodowego "Pan Tadeusz". Uwagi zapisane w obszernym wywiadzie przygotowanym przez Marka Millera i jego współpracowników stanowią cenne źródło wiedzy nie tylko dla twórców filmowych, ale także dla wszystkich, dla których ważne jest rodzime dziedzictwo kulturowe. ; Przytoczone w tekście egzemplifikacje są werbalnym świadectwem odczuć osób bezpośrednio zaangażowanych w to ważne przedsięwzięcie filmowe.

Abstract:

The essay is focused on the experiences of the creators of the screen adaptation of the Polish national epic "Pan Tadeusz". The comments recorded in an extended interview prepared by Mark Miller and his co-workers provide a valuable source of knowledge not only for filmmakers but also for everybody to whom native cultural heritage is important. ; The exemplifications cited in the text are verbal testimonies to the feelings of the people directly engaged in this significant cinematic endeavor.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2019

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

Pages:

107-131

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego: Seria Scripta Humana, tom 13

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego