Object structure

Creator:

Rutkowska, Izabela

Contributor:

Gieba, Kamila (1984 -) - red. ; Rostkowska-Biszczanik, Kaja - red. ; Kaczor, Monika - red. nauk. ; Sztyber, Radosław - red.

Title:

Język tekstów mistycznych w języku religijnym. Propozycja klasyfikacji = The language of mystical texts as a part of the religious language. Proposal for a classification

Group publication title:

Filologia Polska, z. 9

Subject and Keywords:

teolingwistyka ; język religijny ; teksty mistyczne ; kościół katolicki ; chrześcijaństwo ; theoliguistics ; religious language ; mystical texts ; Catholic Church ; Christianity

Abstract_pl:

Celem artykułu jest określenie, jakie miejsce w klasyfikacji języka religijnego może zajmować język tekstów mistycznych. Na początku zostały zdefiniowane pojęcia typu "język mistyki, tekst mistyczny" oraz opisane dotychczas stworzone klasyfikacje. Następnie skonfrontowano je z wiedzą filologiczną. Wykazało to znaczne różnice w rozumieniu pojęcia "tekst mistyczny". Dla teologii bowiem główne kryterium oceny tekstu zależne jest od rodzaju relacji człowieka (autora) do Boga, a nie tylko od rodzaju użytego stylu czy zasobu słownictwa. Na tej podstawie można podzielić mistyczne dzieła na wynikające z kontaktu z Bogiem; na te, które służą do kontaktu z Bogiem; te, które są świadectwem kontaktu z Bogiem, oraz te, które służą do nauczania o Bogu. ; Inaczej też wygląda ocena "mistyczności" tekstu - zależy ona w Kościele dodatkowo od poziomu duchowości i moralności autora, od zgodności treści z przesłaniem Biblii i nauki Kościoła. Natomiast odpowiedź na pytanie o miejsce, jakie zajmują teksty mistyczne pośród tekstów religijnych, zawarta jest poniekąd w odpowiedzi na pytanie o miejsce, jakie posiada doświadczenie mistyczne pośród doświadczeń religijnych. Podział takich dzieł ukazuje stopniowanie - od tekstu będącego świadectwem bezpośredniego kontaktu z Bogiem (poprzez objawienie, wizje, rozmowę), przez zapis doświadczenia religijnego, po tekst, w którym Bóg i sacrum są tylko przedmiotem opisu.

Abstract:

This article aims to show the place of mystical texts in classifying religious language. First, we had to define such terms as "the language of the mystic and mystical text`s language". Then we had to expose the classifications known in theolinguistics. A confrontation of these issues with the philology knowledge pictured the significant differences. The work, the mystical masterpiece in the philology eye, does not have the same theological value. In catholic theology, the main criterion of appraisement of the mystical text is the relationship between the author and God - not the lexical level. ; Based on this criterion, we can divide the mystical works into the texts consequence of contact with God, texts designed to contact with God, testimonies of such relationship and those which aim to teach about God. The level of these works` mysticism depends on the author`s spirituality, morality and coherence with Bible and catholic instruction. What is the place of mystical texts in the religious texts? Very similar to the site where the mystical experience takes in the religious experience. We can notice the specific graduation - from the testimony of the contact with God "face to face", through the description of the spiritual experience, to the text where God is just the story`s object.

Publisher:

Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Filologii Polskiej

Date:

2023

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

DOI:

10.34768/fp2023a8

Pages:

159-174

Source:

Filologia Polska. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, z. 9

Language:

pol

License CC BY-NC-ND 4.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego