Object structure

Creator:

Dulko, Katarzyna

Contributor:

Gieba, Kamila (1984 -) - red. ; Rostkowska-Biszczanik, Kaja - red. ; Kaczor, Monika - red. nauk. ; Sztyber, Radosław - red.

Title:

Kobiety i sztuka w poezji Wisławy Szymborskiej (uwagi wstępne) = Women and art in Wisława Szymborska`s poetry (initial notes)

Group publication title:

Filologia Polska, z. 9

Subject and Keywords:

ekfraza ; poezja ; kobieta ; sztuka ; Szymborska, Wisława (1923-2012) ; ekphrasis ; woman ; art ; poetry

Abstract_pl:

Artykuł prezentuje analizę językową utworów Wisławy Szymborskiej, które nawiązują do innych tekstów kultury. Wybrane teksty rozpatrywane są w kontekście obecności kobiet w sztuce: malarstwie i literaturze. Tradycyjne ich ujęcia skonfrontowane są z wizerunkiem wynikającym z artystycznej wizji poetki, która próbuje rozbić lub rozszerzyć powszechne myślenie o tych postaciach.

Abstract:

The article presents a lexical analysis of Wislawa Szymborska`s works which refer to other texts of culture. The selected texts are examined within the context of the presence of women in art: in painting and literature. Their traditional portrayals are confronted with the image resulting from the poet?s artistic vision, who is trying to break or expand the common thinking of these characters.

Publisher:

Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Filologii Polskiej

Date:

2023

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

DOI:

10.34768/fp2023a5

Pages:

95-105

Source:

Filologia Polska. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, z. 9

Language:

pol

License CC BY-NC-ND 4.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego