Object structure

Creator:

Draguła, Andrzej

Contributor:

Gieba, Kamila (1984 -) - red. ; Rostkowska-Biszczanik, Kaja - red. ; Kaczor, Monika - red. nauk. ; Sztyber, Radosław - red.

Title:

Ognozja, czyli Olgi Tokarczuk teologia sekularna = Ognosia, or Olga Tokarczuk`s secular theology

Group publication title:

Filologia Polska, z. 9

Subject and Keywords:

Tokarczuk, Olga (1962- ) ; Northrop Frye ; literatura ; mit ; Biblia ; literature ; Bible ; myth

Abstract_pl:

Zarówno w wykładzie noblowskim, jak i w swoich esejach Olga Tokarczuk proponuje własną koncepcję literatury, którymi elementami są projekt nazywany przez nią ognozją, koncepcja narratora czwartoosobowego (panoptykalnego) czy też rozumienie i funkcja mitu, a szerzej - wszelkiej narracji. Jak sama przyznaje, jej koncepcję można uznać za alterreligijną. Ona sama odwołuje się do natury narracji biblijnej, aby - uciekając się do analogii - opisać własną koncepcję autora i innych składowych dzieła literackiego. ; Jej koncepcję można interpretować z punktu widzenia teorii literatury, ale także teologii. Niniejszy tekst jest próbą takiej właśnie interpretacji. Autor szuka paraleli pomiędzy literaturą w rozumieniu Tokarczuk a Biblią jako tekstem objawionym i spisanym przez hagiografa. W konkluzji autor stawia tezę, że nie jest to projekt postsekularny czy quasi-religijny, ale sekularny, a de facto gnostycki, ponieważ odwołuje się do wiedzy i kompetencji niby-boskiej jako fundamentu dla konstrukcji świata przedstawionego.

Abstract:

Olga Tokarczuk proposes - both in the Nobel Prize lecture and in her essays - her concept of literature, the features of which are the project she calls ognosia, based on a four-person (panoptical) narrator, or the understanding and function of myth, and more broadly - of all narration. As she believes, her concept can be considered as alter-religious. She refers to the nature of the biblical narrative to - resorting to analogy - describe her view of an author and other components of a literary work. ; The concept may be interpreted from the point of view of literary theory but also theology. The article is an attempt at such an interpretation. Its author looks for a parallel between literature as understood by Tokarczuk and the Bible as a text revealed and written down by hagiographers. In the conclusion of the sketch, a thesis may be found that Tokarczuk?s idea is not a post-secular or quasi-religious project, but secular and de facto gnostic, because it refers to the knowledge and supposedly divine competence as the foundation for the construction of the world presented.

Publisher:

Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Filologii Polskiej

Date:

2023

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

DOI:

10.34768/fp2023a4

Pages:

81-93

Source:

Filologia Polska. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, z. 9

Language:

pol

License CC BY-NC-ND 4.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego