Object structure

Creator:

Gardoń-Preinl, Monika ; Mania, Grzegorz

Contributor:

Kataryńczuk-Mania, Lidia - red. nauk.

Title:

Czytanie a`vista w szkole muzycznej II-go stopnia = Sight reading in secondary music schools

Group publication title:

Edukacja artystyczna

Subject and Keywords:

a vista ; kształcenie pianistyczne ; sight reding ; piano teaching

Abstract_pl:

W artykule przedstawiono program kształcenia w zakresie "Czytanie a vista". Przedmiot, jako oddzielny dla młodych pianistów, został wprowadzony w Państwowej Szkole Muzycznej II st. im. Władysława Żeleńskiego w Krakowie i był wynikiem reformy, która dała szkołom muzycznym pewną swobodę w kształtowaniu programów nauczania. W artykule opisano początkowe założenia, metody nauczania oraz zaprezentowano refleksje, które pojawiły się w trakcie realizacji programu.

Abstract:

The article presents how sight reading was introduced at the Wladislaw Zelenski Secondary Music School as a separate subject for young pianists. This "new" subject was a result of a reform that gave music schools some freedom in shaping the curriculums. The solo-oriented teaching process has always neglected sight reading, even though it is an essenial part of piano curriculum. Starting new classes was an attempt to change this situation. The article describes the initial assumptions, teaching methods and presents reflections gathered from practice.

Publisher:

Zielona Góra ; Skarbona: Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów

Date:

2016

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

Pages:

283-296

Source:

Edukacja artystyczna - nowe wyzwania

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego