Object structure

Creator:

Gebreselassie, Jolanta

Contributor:

Kataryńczuk-Mania, Lidia - red. nauk.

Title:

Założenia (nie tylko) teoretyczne profilaktyki zaburzeń głosu dziecięcego = Presupposition (not only) the theoretical prevention of voice disorders in children

Group publication title:

Edukacja artystyczna

Subject and Keywords:

profilaktyka ; profilaktyka zaburzeń głosu ; profilaktyka zaburzeń głosu dziecięcego ; czynniki ryzyka ; czynniki chroniące ; prevention ; prevention of voice disorders ; prevention of voice disorders in children ; risk factors ; protective factors

Abstract_pl:

Zaburzenia głosu wśród dzieci stanowią istotny problem społeczny. Leczenie i terapia są długotrwałe i wymagają często współpracy wielu specjalistów. Tymczasem, istnieje zgodność co do tego, że skuteczna profilaktyka, zwłaszcza adresowana do dzieci, jest optymalnym sposobem ograniczania zjawisk uznawanych za niekorzystne. ; Przedmiotem pracy jest prezentacja współczesnej koncepcji profilaktyki i na tym tle przedstawienie propozycji profilaktyki zaburzeń głosu z uwzględnieniem poziomów profilaktyki: uniwersalnej, selektywnej i wskazującej. W artykule zawarto charakterystykę czynników ryzyka zaburzeń głosu i czynników chroniących opisanych zarówno w piśmiennictwie polskim jak i zagranicznym.

Abstract:

Voice disorders in children are a significant social problem. Treatment and therapy are long-lasting and often require the cooperation of many specialists. Meanwhile, there is a consensus that effective prevention, especially addressed to children, is the optimal way of limiting phenomena are considered unfavorable. ; The subject of the work is to present the modern concept of prevention and against this background to present proposals for the prevention of voice disorders including levels of prevention: universal, selective and indicative. The article contains the characteristics of voice disorders risk factors and protective factors that are described both in the Polish and foreign literature.

Publisher:

Zielona Góra ; Skarbona: Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów

Date:

2016

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

Pages:

181-200

Source:

Edukacja artystyczna - nowe wyzwania

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego