Object structure

Creator:

Szymajda, Agnieszka

Contributor:

Kataryńczuk-Mania, Lidia - red. nauk.

Title:

Muzyka a emocje dziecka w wieku przedszkolnym = Music and emotion by preschool aged children

Group publication title:

Edukacja artystyczna

Subject and Keywords:

muzykoterapia kreatywna ; rytmika ; muzykoterapia Orffa ; dziecko w wieku przedszkolnym ; emocje ; creative music therapy ; rhythms ; music therapy of Orff ; child of preschool age ; emotions

Abstract_pl:

W artykule opisane zostały doświadczenia z zajęć muzycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym przejawiających trudności emocjonalne. Dzieci objęte zostały rocznym programem zajęć indywidualnych, prowadzonych w oparciu o metody muzykoterapii kreatywnej, wielosensorycznej muzykoterapii Orffa, rytmiki, twórcze działania inspirowane muzyką. ; Przedstawione w artykule wnioski i refleksje pozwalają stwierdzić, że świat dźwięków tworzących muzykę stwarza dziecku warunki do przełamywania trudności rozwojowych w sferze emocji.

Abstract:

The article describes the experience of music classes for preschool children with emotional difficulties. The children took part in a year`s program of individual lessons, based on creative activities inspired by music and methods of creative music therapy, Orff`s multi-sensorial music therapy, methods of rhythm. ; The conclusions and afterthoughts presented in the article allow us to state that the world of sounds which form music, helps the child to overcome the difficulties of development in the sphere of emotions.

Publisher:

Zielona Góra ; Skarbona: Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów

Date:

2016

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

Pages:

83-99

Source:

Edukacja artystyczna - nowe wyzwania

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego