Object structure

Creator:

Majzner, Rafał

Contributor:

Kataryńczuk-Mania, Lidia - red. nauk.

Title:

Muzykoterapeutyczne walory uczestnictwa dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w przedstawieniach operowych w opiniach wychowawców i opiekunów = Music`s Therapeutic Values of the Participation of Children and Adolescents with Disabilities in Opera Performances in the Opinions of Teachers and Care Takers

Group publication title:

Z zagadnień terapii...

Subject and Keywords:

dziecko z niepełnosprawnością ; muzyka operowa ; muzykoterapia ; child with a disability ; opera music ; music therapy

Abstract_pl:

Muzyka klasyczna znajduje szerokie zastosowanie w terapii osób z niepełnosprawnością. Podstawowym zadaniem i celem muzykoterapii jest korekcja zaburzonych funkcji, usuwanie napięć psychofizycznych, przekazywanie osobom z niepełnosprawnością prawidłowych doświadczeń. W opracowaniach naukowych dotyczących terapeutycznych walorów muzyki brak analiz i badań poświęconych oddziaływaniu muzyki i widowisk operowych na funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością. ; W artykule podjęto próbę przedstawienia wyników badań nad terapeutycznymi walorami uczestnictwa dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w spektaklach organizowanych przez Operę Wrocławską z perspektywy ich rodziców i opiekunów.

Abstract:

Classical music is widely used in the treatment of people with disabilities. The primary objective and goal of music therapy is to correct the disturbed functions, remove psychophysical tensions and transfer proper experiences to disabled people. Studies regarding the therapeutic values of music lack analyzes and researches dedicated to the impact of music and opera performances on the functioning of people with disabilities. ; The article attempts to present the results of research on the therapeutic qualities of the participation of children and adolescents with disabilities in performances organized by the Wroclaw Opera from the perspective of their parents and care takers.

Publisher:

Zielona Góra ; Skarbona: Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów

Date:

2017

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

Pages:

85-98

Source:

Z zagadnień terapii artystycznej, logopedycznej i pedagogicznej

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego