Object structure

Creator:

Szymajda, Agnieszka

Contributor:

Kataryńczuk-Mania, Lidia - red. nauk.

Title:

O muzykoterapii kreatywnej dziecka w wieku przedszkolnym = Issues on creative music therapy for children of preschool age

Group publication title:

Z zagadnień terapii...

Subject and Keywords:

muzykoterapia kreatywna ; wychowanie przedszkolne ; pedagogika włączająca ; creative music therapy ; pre-primary education ; inclusive pedagogy

Abstract_pl:

W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania twórczego muzykoterapii w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Omówione zostały główne założenia koncepcji Nordoff-Robbins w kontekście potrzeb małego dziecka. Koncepcja przedstawiona w niniejszym opracowaniu jest szeroka, obejmuje całościowe podejście do tematu i jest wynikiem badań eksperymentalnych i studium przypadku. ; W tej perspektywie, kreatywna muzykoterapia wchodzi w "nowe obszary", które wcześniej nie były dla niej przeznaczone. Mianowicie: obszar edukacji przedszkolnej i pedagogiki włączającej. Autorka przedstawia zarys własnej koncepcji "muzycznego lustra" dziecka. Przedstawiono również wyniki badań obrazujące wpływ muzykoterapii na rozwój dzieci w wieku przedszkolnym.

Abstract:

The paper presents possibilities of using creative music therapy in work with children of preschool age. It discusses the main assumptions of the Nordoff- Robbins concept in the context of the needs of a small child. The concept presented in this study is a broad, holistic approach to the subject and is the result of research based on experimental and qualitative case studies. In this perspective, creative music therapy enters "new areas", which haven`t before been intended for it. ; Namely: the area of pre-primary education and inclusive pedagogy. The author presents the outline of her own concept of "music mirrors" of the child, which is rooted in the approach derived from creative music therapy. The paper also presents the results which indicate the impact a creative music therapy program has on the development of children of preschool age.

Publisher:

Zielona Góra ; Skarbona: Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów

Date:

2017

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

Pages:

69-83

Source:

Z zagadnień terapii artystycznej, logopedycznej i pedagogicznej

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego