Object structure

Creator:

Kataryńczuk-Mania, Lidia ; Cieślik, Adrianna

Contributor:

Kataryńczuk-Mania, Lidia - red. nauk.

Title:

Muzyka w edukacji wczesnoszkolnej (rekonesans badawczy nauczycieli) = Music in Early Childhood Education (research reconnaissance of teachers)

Group publication title:

Dziecko/uczeń

Subject and Keywords:

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej ; nauczanie muzyki ; kompetencje nauczyciela ; teacher of early childhood education ; music teaching ; teachers` competences

Abstract_pl:

W 1993 r. podstawa programowa nałożyła na nauczyciela nauczania początkowego obowiązki edukacji zintegrowanej (w tym także prowadzenia muzyki). Niestety, jak wskazuje wiele badań nie przyniosło to efektów w kształceniu muzycznym uczniów ze względu na braki kompetencji muzycznych wśród nauczycieli klas młodszych. W artykule Autorki poruszają ten problem na podstawie literatury i rekonesansu badawczego wśród nauczycieli.

Abstract:

In 1993 the curriculum imposed to the teacher of primary education the responsibilities in the range of integrated education (including conducting music lessons). Unfortunately, as many studies indicate, it did not improved students` results in the area of music due to the deficiencies of musical competence among teachers of younger ages. In the article the Authors present the issue on the basis of literature and research reconnaissance among teachers.

Publisher:

Zielona Góra ; Skarbona: Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów

Date:

2016

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

Pages:

169-187

Source:

Dziecko/uczeń - edukacja artystyczna - terapia

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego