Object structure

Creator:

Królikowski, Janusz

Contributor:

Sztyber, Radosław - red. nacz.

Title:

Dzieło translatorskie św. Hieronima i "veritas hebraica" = The translation work of Saint Jerome and "Hebraica Veritas"

Group publication title:

Filologia Polska, z. 8

Subject and Keywords:

Święty Hieronim należy do najbardziej znaczących postaci Kościoła łacińskiego, w którym jest uznawany za "księcia egzegetów", i kultury Zachodu, łącznie z dziełem dokonania ich syntezy duchowej na podstawie tekstu Biblii. Jego dzieło zachowuje niewątpliwą aktualność i inspirujące znaczenie. ; W nowych warunkach życia Kościoła, a zwłaszcza korzystania z Biblii, warto przyjrzeć się dziełu translatorskiemu Hieronima i zastosowanej przez niego metodzie, która pozwoliła mu osiągnąć trwałe rezultaty. Zwracamy więc uwagę w perspektywie historycznej na jego główne odkrycie intelektualne, streszcza je formuła "veritas hebraica". ; Chodzi w niej o pierwszeństwo dane językowi hebrajskiemu - jego poznanie i rozumienie jest koniecznym warunkiem dojścia do prawdy objawionej i do samej tajemnicy Boga. Efekty translatorskich wysiłków Hieronima stworzyły naukowe kryteria służące pracom nad przekładem Biblii. Sięgnięcie do tradycji żydowskiej odzwierciedla się także w spojrzeniu Hieronima na kanon biblijny.

Abstract_pl:

Saint Jerome is one of the most prominent figures of the Latin Church, in which he is considered to be the "prince of exegetes" and Western culture, including the work of completing their spiritual synthesis based on the text of the Bible. Even today, his work has not lost much of its validity or inspiring meaning. ; Considering the present circumstances of the life of the Church, and especially the reading of the Bible, a closer look should be taken at Saint Jerome`s translation work and the method that he applied, which let him achieve lasting results. From a historical perspective, we try to draw attention to Jerome`s significant intellectual discovery, in which one can summarise the term "Hebraica Veritas". ; It is about the priority given to Hebrew language - its cognition and understanding is a necessary condition for reaching the revealed truth and to the mystery of God itself. Based on his translation work, Jerome elaborated on scientific criteria for translating the Bible. Jerome`s perspective on a biblical canon also reflects the incorporation of the Jewish tradition.

Publisher:

Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Filologii Polskiej

Date:

2022

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.34768/fp2022a16

Pages:

309-333

Source:

Filologia Polska. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, z. 8

Language:

pol

License CC BY-NC-ND 4.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego