Object structure

Creator:

Choruży, Igor ; Gorzelana, Joanna

Contributor:

Sztyber, Radosław - red. nacz.

Title:

Czy wiedźmin może nauczyć grzeczności? Elementy etykiety językowej w "Ostatnim życzeniu" Andrzeja Sapkowskiego = Can a witcher teach politeness? Elements of a linguistic etiquette in Andrzej Sapkowski`s "Last Wish"

Group publication title:

Filologia Polska, z. 8

Subject and Keywords:

grzeczność ; akt grzecznościowy ; wiedźmin ; Sapkowski, Andrzej (1948- ) ; courtesy ; the act of courtesy ; witcher

Abstract_pl:

Artykuł przedstawia sposób, w jaki bohaterowie opowiadań A. Sapkowskiego realizują zasady "savoir-vivre`u". Przedstawiono sposoby tytułowania, które odzwierciedlają system hierarchii społecznej oraz emocje bohaterów. Opisano też inne pierwszorzędne akty grzecznościowe, takie jak "powitania", "pożegnania", "prośby", "podziękowania" i "przeprosiny". ; W opowieściach rzadziej występują sekundarne akty grzecznościowe, takie jak "komplementy", "pochwały", "gratulacje", "toasty", "aproszenia" które także świadczą o kulturze bohaterów. Na brak kultury - łamanie zasad grzeczności wskazują obecne w wypowiedziach bohaterów wyzwiska oraz wulgaryzmy. Służą one wzmocnieniu negatywnego obrazu bohatera.

Abstract:

The article presents how the heroes of A. Sapkowski`s stories implement the principles of savoir-faire. The text describes the forms of address that reflect the system of social hierarchy and the characters? emotions. It also outlines other first-rate courtesies such as greetings, farewells, pleas, thanks and apologies. ; In the stories, secondary acts of courtesy such as compliments, praise, congratulations, toasts, and invitations are less frequent, which also testify to the characters` culture. The lack of culture - breaking the rules of politeness is indicated by the insults and vulgarisms present in the characters? statements. They are usually used to reinforce the negative image of a hero.

Publisher:

Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Filologii Polskiej

Date:

2022

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.34768/fp2022a8

Pages:

147-167

Source:

Filologia Polska. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, z. 8

Language:

pol

License CC BY-NC-ND 4.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego