Object structure

Creator:

Bartkowiak, Edyta

Contributor:

Sztyber, Radosław - red. nacz.

Title:

Wzory myślenia o profesji nauczycielskiej w tradycji pedeutologicznej = Teaching in the pedeutological tradition - thinking patterns

Group publication title:

Filologia Polska, z. 8

Subject and Keywords:

nauczyciele ; wychowawca ; zawód nauczyciela ; pedeutologia ; osobowość ; kompetencje ; umiejętności zawodowe ; powinności nauczycielskie ; etyka ; moralność ; autorytet ; teacher ; tutor ; profession ; pedeutology ; personality ; competencies ; professional skills ; duties of a teacher ; ethics ; morality ; authority

Abstract_pl:

W artykule ukazano genezę zawodu nauczyciela i przemiany w myśleniu o profesji nauczycielskiej. Zaprezentowano kilka ujęć teoretycznych osoby nauczyciela-wychowawcy w rozwoju refleksji pedeutologicznej: ujęcie psychologiczne, eksponujące walory osobowo-moralne nauczyciela, ujęcie kompetencyjne skoncentrowane na nauczycielskich umiejętnościach, powinnościach i kwalifikacjach oraz ujęcie personalistyczne ukazujące nauczyciela jako artystę, który tworzy dzieło wychowania.

Abstract:

The article presents the origin of the teaching profession and the change in thinking about this occupation. The test describes a few theoretical approaches to the teacher as a tutor in the pedeutological thought: psychological approach, which demonstrates the personal and moral qualities of the teacher; competence approach focused on the teacher`s skills, duties and qualifications; and personalistic approach presenting the teacher as an artist who creates the masterpiece of education.

Publisher:

Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Filologii Polskiej

Date:

2022

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.34768/fp2022a6

Pages:

103-122

Source:

Filologia Polska. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, z. 8

Language:

pol

License CC BY-NC-ND 4.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego