Object structure

Creator:

Rogulski, Krzysztof

Contributor:

Sztyber, Radosław - red. nacz.

Title:

Obecność kultury szlacheckiej w Polsce XXI wieku (rekonesans) = The presence of noble culture in 21st century Poland (reconnaissance)

Group publication title:

Filologia Polska, z. 8

Subject and Keywords:

kultura szlachecka ; dwór polski ; system wartości ; obyczaje ; noble culture ; Polish court ; value system ; custom

Abstract_pl:

Artykuł dotyczy obecności kultury szlacheckiej w Polsce XXI w., uzewnętrznionej w sferze kultury materialnej i niematerialnej. Współczesne społeczeństwo polskie świadomie, nieświadomie lub podświadomie korzysta z dorobku kulturalnego swych nobilitowanych przodków, zwłaszcza w dziedzinie architektury, utrzymania zieleni, receptur kulinariów i trunków, mody oraz wykreowanego przez "nobilitates" systemu wartości i oryginalnej obyczajowości.

Abstract:

The article concerns the presence of noble culture in 21st century Poland, externalized in material and non-material culture. Contemporary Polish society consciously, unconsciously or subconsciously uses the cultural heritage of its noble ancestors, especially in the field of architecture, maintenance of greenery, recipes for culinary and beverages, fashion and the system of values and original customs created by nobilities.

Publisher:

Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Filologii Polskiej

Date:

2022

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.34768/fp2022a5

Pages:

87-100

Source:

Filologia Polska. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, z. 8

Language:

pol

License CC BY-NC-ND 4.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego