Object structure

Creator:

Pasterniak-Kobyłecka, Ewa

Contributor:

Kataryńczuk-Mania, Lidia - red. nauk. ; Pasterniak-Kobyłecka, Ewa - red nauk.

Title:

Możliwości wykorzystania biblioterapii w stymulowaniu rozwoju emocjonalnego starszych dzieci w przedszkolu = Possible use of bibliotherapy in stimulating emotional development of older children in kindergarten

Group publication title:

Dziecko i nauczyciel w kulturze artystycznej

Subject and Keywords:

emocje ; rozwój ; inteligencja emocjonalna ; biblioterapia ; bibliotherapy ; development ; emotions ; emotional intelligence

Abstract_pl:

Teksty literackie, dzięki pełnieniu funkcji poznawczej, wychowawczej, estetycznej i terapeutycznej, mogą wspierać rozwój inteligencji emocjonalnej jednostek. Literatura pobudza wyobraźnię, ubogaca dziecko w nowe doświadczenia, pomaga zrozumieć mu siebie i innych ludzi oraz otaczający je świat. ; W artykule przedstawiono możliwości zastosowania biblioterapii w pracy z wychowankami w wieku przedszkolnym. Dzięki odpowiednio dobranym bajkom i opowiadaniom podopieczni zdobywają wiedzę o uczuciach, właściwych relacjach w grupie, uczą się tolerancji, odpowiedzialności za podejmowane decyzje, kształcą umiejętności pomocne w radzeniu sobie ze stresem, gniewem, zazdrością, rozpaczą, bezradnością.

Abstract:

Owing to their cognitive, educational, aesthetic and therapeutic functions literary texts can support the development of the individual`s emotional intelligence. Literature stimulates imagination, lets children gain new experiences, helps them to understand themselves, other people and the world around them. ; The article presents possible applica tion of bibliotherapy in working with pre-school children. Carefully selected fairy tales and stories teach children about feelings, proper relationships within the group, tolerance, responsibility for decisions. They also help children to develop skills to deal with stress, anger, jealousy, despair, helplessness.

Publisher:

Zielona Góra ; Skarbona: Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów

Date:

2017

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

Pages:

163-177

Source:

Dziecko i nauczyciel w kulturze artystycznej

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego