Object structure

Creator:

Ferenz, Krystyna

Contributor:

Kataryńczuk-Mania, Lidia - red. nauk. ; Pasterniak-Kobyłecka, Ewa - red nauk.

Title:

Zabawy i zabawki dzieci w tle kultury współczesnej = Children`s games and toys in the background of contemporary culture

Group publication title:

Dziecko i nauczyciel w kulturze artystycznej

Subject and Keywords:

zabawy ; zabawki ; dziecko w wieku przedszkolnym ; wzory zachowań ; games ; toys ; pre-school period ; patterns of behaviour

Abstract_pl:

Człowiek w ogromnej części jest wytworem swoich czasów, kultury do której należy. Każda kultura tworzy wzorce funkcjonowania i przekazuje je pokoleniowo. Zabawa jest elementem kultury. Dzieci żyją w społecznym świecie swoich rodziców. Codzienność jest dla dziecka doświadczanym światem. Wzory zachowań dostarczane przez najbliższych utrwalane są w zabawach i przyjmowane jako naturalne i właściwe. ; W odniesieniu do dzieci w wieku przedszkolnym widoczny jest determinizm społeczno-kulturowy, jaki przedstawia koncepcja P. Bourdieu. Aktualnie u dzieci przejawiają się cechy konsumpcjonizmu, natychmiastowości posiadania przekraczające zwykłe zachowania wynikające z praw rozwoju psychicznego.

Abstract:

Human is in great manner a result of the times and culture to which he belongs. Each culture creates functioning patters and transfers it with generations. Playing is port of culture. Children live in social world of their parents. Everyday life is for a child an experience of the world. Behavioural patterns delivered in pre-school age one may observe socio-cultural determinism, presented by the concept of P. Bourdieu. ; Currently children display characteristics of consumerism and immediacy of ownership exceeding the normal behaviours deriving from mental development rules.

Publisher:

Zielona Góra ; Skarbona: Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów

Date:

2017

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

Pages:

9-22

Source:

Dziecko i nauczyciel w kulturze artystycznej

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego