Object

Title: Semantyka przymiotnika "piękny" a znaczenie innych leksemów wyrażających ocenę estetyczną = Semantics of the adjective "piękny" ("beautiful") vs the meaning of other lexemes expressing aesthetic assessment

Creator:

Szymańska, Monika

Date:

2022

Resource Type:

rozdział w książce

Contributor:

Kaczor, Monika - red. nauk. ; Kładoczny, Piotr - red. nauk.

Group publication title:

Prace Aksjologiczne, 3

Abstract_pl:

W artykule przedstawiono porównanie semantycznych właściwości przymiotnika "piękny" oraz właściwości innych przymiotników służących wyrażaniu oceny estetycznej, w tym takich, których znaczenie oprócz elementu oceny estetycznej zawiera komponenty dodatkowe, wnoszące elementy charakterystyki obiektu określanego przez przymiotnik. ; Analizę semantyczną oparto na wynikach badania korpusowego, dostarczającego wniosków na temat łączliwości leksykalno?syntaktycznej analizowanego leksemu oraz frekwencyjności tworzonych przez niego konstrukcji, w tym formacji słowotwórczych z niektórymi formantami (będącymi wykładnikami kategorii intensywności cechy), form stopnia najwyższego czy połączeń z przysłówkami stopnia.

Abstract:

This paper presents a comparison between semantic properties of the adjective "piękny" ("beautiful") and properties of other adjectives expressing aesthetic assessment, including those whose meaning, apart from the element of aesthetic assessment, contains additional components that provide the characteristics of the object defined by the adjective. ; The semantic analysis was based on the results of the corpus study that provides conclusions regarding the lexical and syntactic connectivity of the analysed lexeme, as well as the frequency of constructions it creates, including Word formations with certain formants (indicators of the category of the intensity of the attribute), the superlative forms, and combinations with adverbs of degree.

Description:

seria: Prace Aksjologiczne: język, literatura, kultura, t. 3 ; Świat opiera się na wartościach. Aksjologizowanie jest zjawiskiem powszechnym i codziennym, które spotykamy w większości sfer naszego funkcjonowania. Ludzie organizują w ten sposób przestrzeń, budują na ich podstawie relacje z innymi i oceniają wszelakie działania oraz wytwory tych działań. ; W kolejnym tomie "Prac Aksjologicznych" zagadnienia poświęcone aksjologii dotyczą kilku obszarów. W pierwszej części artykuły mają charakter ogólny i przekazują wyniki badań prowadzonych w zakresie filozofii i odniesień kulturowych. Druga część prezentowanego tomu osadza się na wartościach eksponowanych w języku i przekazach tekstowych. ; Trzecia część niniejszego tomu została poświęcona literackim ujęciom wartości. Dwie końcowe części zawierają nowe elementy w "Pracach Aksjologicznych". Pierwszy dotyczy debiutów naukowych studentów polonistyki zielonogórskiej. Z kolei w części poświęconej małym formom pisarskim zostały przedstawione studenckie prace etapowe oraz najciekawsze rozprawy uczestników Olimpiady Literatury i Języka Polskiego z 2021 roku (z "Wprowadzenia do tomu").

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:69796

DOI:

click here to follow the link

Pages:

195-210

Source:

Prace Aksjologiczne: język, literatura, kultura, t. 3

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information