Object structure

Creator:

Dobies, Anna

Contributor:

Kaczor, Monika - red. nauk. ; Kładoczny, Piotr - red. nauk.

Title:

Koncepcja wartości w filozofii - szkic = The concept of the value in philosophy - sketch

Group publication title:

Prace Aksjologiczne, 3

Subject and Keywords:

wartości ; filozofia ; dobro ; prawda ; piękno ; values ; philosophy ; good ; truth ; beauty

Abstract_pl:

Termin wartość interesował filozofów każdej epoki. Upowszechnił się po 1870 roku. Rozumiany był jako to, co godne, by o to zabiegać. Wartości były dzielone m.in. na dobre, użyteczne, przyjemne czy doskonałe. Pojęcie wartości stanowiło przedmiot wielu dziedzin życia. Wartości były dzielone na: moralne, ostateczne, użytkowe i estetyczne. Stawały się przedmiotem badań prawie każdego nurtu filozoficznego, od filozofii subiektywizmu aksjologicznego przez relatywizm, obiektywizm, fenomenologię do personalizmu. ; Sama aksjologia jako odrębna nauka o wartościach zaczęła rozwijać się w XIX wieku; jednak zagadnieniem wartości interesowali się m.in. Sokrates, Arystoteles, Epikur, filozofowie chrześcijańscy: Święty Augustyn, Święty Tomasz, Święty Jan Paweł II. Zagadnienie wartości znajdziemy w dziełach Fryderyka Nietzschego, Artura Schopenhauera, Zygmunta Freuda czy przedstawiciela egzystencjalizmu Jeana?Paula Sartre`a. Najczęściej definiowaną i badaną grupą wartości jest tzw. triada Platońska, czyli dobro, prawda i piękno.

Abstract:

The term value is of interest to philosophers of all ages. It gained popularity after 1870. It was perceived as something worth striving for. The values were divided, among others for good, useful, fun or perfect. The concept of value has been the subject of many areas of life. The values were divided into: moral, final, functional and aesthetic. They have become the subject of research of almost every philosophical trend, from the philosophy of axiological subjectivism through relativism, objectivism, phenomenology to personalism. ; Axiology itself as a separate science of values began to develop in the nineteenth century; however, the question of value was of interest to, inter alia, Socrates, Aristotle, Epicurus, as well as Christian philosophers: St. Augustine, St. Thomas, St. John Paul II. The issue of value can be found in the works of Fryderyk Nietzsche, Artur Schopenhauer, Sigmund Freud or Jean?Paul Sartre, a representative of existentialism. The most frequently defined and tested group of values is the so?called Platonic three, that is, good, truth and beauty.

Description:

seria: Prace Aksjologiczne: język, literatura, kultura, t. 3 ; Świat opiera się na wartościach. Aksjologizowanie jest zjawiskiem powszechnym i codziennym, które spotykamy w większości sfer naszego funkcjonowania. Ludzie organizują w ten sposób przestrzeń, budują na ich podstawie relacje z innymi i oceniają wszelakie działania oraz wytwory tych działań. ; W kolejnym tomie "Prac Aksjologicznych" zagadnienia poświęcone aksjologii dotyczą kilku obszarów. W pierwszej części artykuły mają charakter ogólny i przekazują wyniki badań prowadzonych w zakresie filozofii i odniesień kulturowych. Druga część prezentowanego tomu osadza się na wartościach eksponowanych w języku i przekazach tekstowych. ; Trzecia część niniejszego tomu została poświęcona literackim ujęciom wartości. Dwie końcowe części zawierają nowe elementy w "Pracach Aksjologicznych". Pierwszy dotyczy debiutów naukowych studentów polonistyki zielonogórskiej. Z kolei w części poświęconej małym formom pisarskim zostały przedstawione studenckie prace etapowe oraz najciekawsze rozprawy uczestników Olimpiady Literatury i Języka Polskiego z 2021 roku (z "Wprowadzenia do tomu").

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2022

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

DOI:

click here to follow the link

Pages:

57-66

Source:

Prace Aksjologiczne: język, literatura, kultura, t. 3

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego