Object structure

Creator:

Stankiewicz, Ryszard

Contributor:

Narkiewicz-Niedbalec, Ewa - red.

Title:

Uniwersytet Zielonogórski w latach 2001-2007 = University of Zielona Góra between 2001 and 2007

Group publication title:

Rocznik Lubuski, 34

Subject and Keywords:

Uniwersytet Zielonogórski ; szkolnictwo wyższe

Abstract_pl:

Artykuł dotyczy genezy Uniwersytetu Zielonogórskiego i jego funkcjonowania między 2001 a 2007 rokiem. Treść obejmuje takie obszary jak organizacja nauki oraz działalność edukacyjna; władze i systemy zarządzania; kadra naukowo-dydaktyczna, jej rozwój oraz wpływ, jaki wywiera; kategoryzacja i uprawnienia katedr do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego. ; Ponadto dokument omawia rozwój różnych kierunków studiów, politykę rekrutacyjną - od zwiększania limitu przyjęć do jego stopniowego zmniejszania, formy inicjatyw studenckich (organizacyjnych, artystycznych, sportowych itp.).

Abstract:

The paper covers the genesis of the University of Zielona Gora and its functioning between 2001 and 2007. The content includes such areas as the organization of scientific and educational activity (based on faculties, departments, institutes and units) along with the changes it has been subjected to; the authorities and systems of management; the scientific and teaching staff, its development as well as the influence it exerts over categorization and the authority of the departments to grant doctoral and postdoctoral degrees, and the categories those departments are granted. ; Furthermore, the paper discusses the development of various fields of study (including the engineering and on-line environmental protection ones) and changes in specialisations; the evolution of the recruitment policy ? from an increase in the limit of admissions to its gradual decrease and lowering the number of part-time students (while slightly increasing the number of full-time ones); forms of student initiatives (organizational, artistic, sports and the ones in clubs).

Publisher:

Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Naukowe

Date:

2008

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

185-217

Source:

Rocznik Lubuski, tom 34

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego