Object structure

Creator:

Cylkowska-Nowak, Mirosława

Contributor:

Narkiewicz-Niedbalec, Ewa - red.

Title:

Wagarowanie jako praktyka społeczna młodzieży elitarnych i nieelitarnych liceów poznańskich = Truancy as a social practice of Poznań elite and non-elite secondary school pupils

Group publication title:

Rocznik Lubuski, 34

Subject and Keywords:

szkolnictwo polskie ; szkolnictwo ponadpodstawowe ; wagary ; młodzież miejska ; Poznań

Abstract_pl:

Wagary to zjawisko towarzyszące szkole od jej zarania. Dzieci i młodzież przeciwstawia się nauczycielom, rodzicom i władzom państwowym podejmując tę formę działań. Niewyjaśnionej nieobecności niekiedy towarzyszy wykroczenie przeciw normom prawnym. Wskazuje na to większość badań dotyczących zjawiska wagarowania. ; Utrwalają one w ten sposób dość typowe postrzeganie konsekwencji wagarowania: pojawienie się trudności w nauce, ujawnienie zachowań agresywnych, drobnych kradzieży, rabunków, a także nabywanie złych nawyków i uzależnień. Obraz uczniów podczas wagarów skonstruowany na podstawie wspomnianych informacji jawi się negatywny. ; Co o wagarach myślą dzisiejsi licealiści? Czym zajmują się podczas niewyjaśnionej nieobecności w szkole? Co zyskują, a co tracą przez wagarowanie? I główne pytanie badań - czym różni się praktykowanie wagarów uczniów poznańskich elitarnych i nieelitarnych liceów? Badanie jest próbą odpowiedzi na powyższe pytania.

Abstract:

Truancy is a phenomenon concomitant with school since its early dawn. Children and youth oppose teachers, parents and state authorities by undertaking that form of resistance. Unexplained absence is often accompanied by the infraction of the compulsory education legal rule. Most researches concerning the phenomenon of truancy show its "dark side". ; This consolidates quite a typical perception of the consequences of truancy: it leads to difficulties in learning, revealing aggressive behaviour, petty larcenies, robberies, as well as contracting bad habits and addictions. The image of pupils playing truant constructed on the basis of the mentioned information is negative. Is it the right image? What do present-day secondary school pupils think of truancy? What are their activities during unexplained absence from school? What do they gain and lose through truancy? ; And the main question of the research - what is different in practising truancy by Poznań elite and non-elite secondary school pupils? The research is an attempt at answering the above questions. A meta-analysis of chosen western authors` researches on truancy and an interview with Poznań secondary school pupils exhibiting permanent truancy are used.

Publisher:

Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Naukowe

Date:

2008

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

109-131

Source:

Rocznik Lubuski, tom 34

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego