Object structure

Creator:

Żuraszek-Ryś, Iwona

Contributor:

Steciąg, Magdalena - red. nauk. ; Adamczyk, Magdalena - red. nauk. ; Biszczanik, Marek - red. nauk.

Title:

Nazwy tkanin wschodniego pochodzenia w osiemnastowiecznej polszczyźnie (na przykładzie materiału z dwóch inwentarzy skarbca archikatedralnego kościoła ormiańskiego we Lwowie) = The names of textiles of Eastern provenance in the eighteenth-century Polish language (a study based on two inventories of treasury of the Armenian cathedral in Lvov)

Group publication title:

ZSJ 2015

Subject and Keywords:

polszczyzna ; orientalizm ; tkanina ; nazwa ; 18 w. ; Polish language ; orientalism ; name ; textiles

Abstract_pl:

Przedmiotem opisu w niniejszym artykule są nazwy tkanin wschodniego pochodzenia funkcjonujące w osiemnastowiecznej polszczyźnie. Materiał badawczy pozyskano z dwóch inwentarzy skarbca archikatedralnego kościoła ormiańskiego we Lwowie, spisanych w języku polskim i przechowywanych obecnie w Bibliotece Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. ; Nazwy tkanin wschodniego pochodzenia są niezwykle interesującym źródłem informacji o leksyce tamtego okresu (i co istotne ? nie zawsze odnotowanej w słownikach), a także zaświadczają funkcjonowanie zapożyczeń, będących odbiciem różnorodnych kontaktów, przede wszystkim jednak handlowych i politycznych.

Abstract:

The subject of this article are the names of textiles of Eastern provenance in the eighteenth-century Polish language. The research material was obtained from two inventories of treasury of the Armenian cathedral in Lvov, written in the Polish language and currently held in the Ossolineum Library in Wroclaw. ; The names of the textiles of Eastern provenance are an interesting source of information about the lexis of that period which, it needs to be emphasized, is not always recorded in ictionaries. In addition, they testify to the presence of various borrowings which are a reflection of business and political contacts.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2016

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

Pages:

137-147

Source:

Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze 2015

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego