Object structure

Creator:

Siewert-Kowalkowska, Katarzyna

Contributor:

Steciąg, Magdalena - red. nauk. ; Adamczyk, Magdalena - red. nauk. ; Biszczanik, Marek - red. nauk.

Title:

Internacjonalizmy - międzynarodowe słownictwo Unii Europejskiej w polszczyźnie = Internationalisms: Vocabulary of the European Union in Polish

Group publication title:

ZSJ 2015

Subject and Keywords:

leksyka ; internacjonalizacja ; internacjonalizm ; dokumenty unijne ; vocabulary ; internationalization ; internationalism ; EU documents

Abstract_pl:

Polszczyzna pozostaje w stałym kontakcie z innymi językami etnicznymi, których wpływ można zaobserwować w rożnych sferach, między innymi w słownictwie nauki, techniki, polityki, gospodarki, prawa, ale także i życia codziennego. Olbrzymie zmiany we współczesnym języku polskim zaszły zwłaszcza po 1989 r. pod wpływem nowej rzeczywistości społecznej, a następnie po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. ; Oba te wydarzenia historyczne odcisnęły znaczący ślad w polszczyźnie, niezwykle wzbogacając jej leksykę. Wśród nowych wyrazów znalazły się internacjonalizmy. Ich tworzenie jest świadome i podyktowane względami pragmatycznymi, gdyż międzynarodowe słownictwo niewątpliwie ułatwia i usprawnia pracę urzędników zatrudnionych w wielojęzycznych i wielokulturowych instytucjach unijnych. ; Celem artykułu jest omówienie zjawiska internacjonalizacji leksyki i koncepcji internacjonalizmu oraz analiza internacjonalizmów występujących w dokumentach unijnych publikowanych w języku polskim.

Abstract:

Polish remains in constant contact with other languages whose influence can be seen in various areas, including the vocabulary of science, technology, politics, economics, law as well as of everyday life. Huge changes in contemporary Polish occurred particularly after the year 1989 as a result of the new social reality, and then, after Polish accession to the European Union in 2004. ; Both of these historical events have left their imprint on the Polish language, extremely enriching its lexicon. Among the new words were internationalisms. Their creation is conscious and motivated by pragmatic reasons because international vocabulary undoubtedly facilitates and improves the work of officials employed in multilingual and multicultural EU institutions. ; This article aims to discuss the phenomenon of the internationalization of vocabulary, define the concept of internationalism and investigate internationalisms found in the EU documents published in Polish.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2016

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

Pages:

59-73

Source:

Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze 2015

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego