Object structure

Creator:

Włodarczyk-Makuła, Maria ; Wiśniowska, Ewa ; Popenda, Agnieszka

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Title:

Biotic and Abiotic Decomposition of Indeno-Pyrene and Benzo(GHI) Perylene in Sewage Sludge under Various Light Conditions = Biotyczny i abiotyczny rozpad indeno-pirenu i benzo(ghi)perylenu w różnych warunkach świetlnych

Group publication title:

CEER, nr 28, vol. 4 (2018)

Subject and Keywords:

sewage sludge ; PAHs ; GC-MS ; darkness ; daily light ; UV rays ; osady ściekowe ; WWA ; światło dzienne ; promienie UV

Abstract_pl:

Celem badań było określenie zmian stężeń WWA w osadach ściekowych eksponowanych w różnych warunkach świetlnych. Osady ściekowe były przechowywane w warunkach tlenowych. Badania były prowadzone w warunkach laboratoryjnych, gdzie osady ściekowe były przechowywane bez dostępu światła, wystawione na działanie światła dziennego lub naświetlane promieniami UV. ; Zmiany stężenia WWA analizowano w czterech seriach: w osadach pobranych z oczyszczalni ścieków (próbki biotyczne), w osadach ściekowych z dodatkiem mieszaniny standardowej PAH (próbki biotyczne +WWA), w osadach z dodatkiem azydku sodu (próbki abiotyczne) oraz w osadach, do których wprowadzono mieszaninę standardową WWA oraz azydek sodu (próbki abiotyczne+WWA). ; Zmiany w stężeniu 6-pierścieniowych WWA (indeno 1 2 3cd)pirenu i benzo(ghi)perylenu ) w osadach były kontrolowane w odstępach 7- dniowych przez 4 tygodnie. Stężenia WWA oznaczano z wykorzystaniem układu: chromatograf gazowy- spektrometr masowy GC-MS. Straty węglowodorów po 4 tygodniach badań były w granicach od 62 do 97%. Zależały od rodzaju próbki i analizowanego związku. ; W osadach ściekowych bez dodatku mieszaniny standardowej przechowywanych bez dostępu światła efektywność rozpadu WWA była w zakresie 60-75%.W osadach szczepionych dodatkową ilością WWA w postaci standardu, straty tych związków sięgały 97%. Końcowe stężenia WWA w próbkach biotycznych były mniejsze o 2-13% od stężeń tych związków w próbkach abiotycznych.

Abstract:

The aim of the studies was to determine the changes in the concentration of PAHs in sewage sludge stored under various light conditions. The sewage sludge samples were stored under aerobic conditions. Sewage sludge samples were deposed in darkness, in laboratory conditions and exposed to UV rays. ; The changes in the concentration of PAHs were analyzed in fourth series: in sludge samples taken from treatment plant (biotic samples), in sludge with the addition of a standard PAH mixture (biotic samples+PAHs), in sewage sludge with addition sodium azide (abiotic samples) and both a standard mixture and with added sodium azide (abiotic samples+PAHs). ; Changes in 6-ring of PAHs concentration in sewage sludge samples were studied at seven day intervals for 4 weeks. The concentration of PAHs was determination using gas chromatograph-mass spectrometry GC-MS. The losses of hydrocarbons after 4 weeks of research were in the range of 60 to 97%. ; It depends of kind of samples. In sewage sludge with standard mixture the effectiveness of PAHs decomposition were in the range of 60 to75%. In sewage sludge with standard mixture of PAHs the losses of hydrocarbons were the highest and reached 97%. The final concentration of PAHs in biotic samples was lower (2-13%) than the concentration of analysed compounds in abiotic samples.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.2478/ceer-2018-0055

Pages:

116-128

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), no 28, vol. 4

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego