Object

Title: The influence of trace elements on anaerobic digestion process = Wpływ pierwiastków śladowych na proces fermentacji metanowej

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Group publication title:

CEER, nr 28, vol. 4 (2018)

Abstract_pl:

Artykuł stanowi przegląd literatury dotyczący znaczenia pierwiastków śladowych w procesie fermentacji metanowej. Produkcja biogazu w tym metanu, jak również efektywność procesu zależą od substratów poddawanych fermentacji. Substancje dostarczane z substratem jak i produkty powstające w fazach rozkładu mogą hamować proces. Czynnikiem limitującym fermentację jest szybkość enzymatycznej hydrolizy substratów. ; Niektóre związki, takie jak alkany, alkeny, bifenol, węglowodory aromatyczne, alkohole i ketony, nie są bezpośrednio podatne na hydrolizę. Ulegają temu procesowi w obecności enzymów zewnątrzkomórkowych. Opisane w literaturze niestabilności przebiegu procesu fermentacji metanowej mogą być związane z brakiem mikroelementów lub pierwiastków śladowych. ; Pierwiastki śladowe (Co, Ni, Cu, Mn, Fe, Zn, Se i Mo) są składnikami enzymów, niektórych bakteryjnych kwasów nukleinowych i niezbędne do syntezy witamin. Rola niektórych pierwiastków śladowych np. Fe czy Mo, została dobrze poznana, podczas gdy znaczenie innych nadal wymaga wyjaśnienia. Dane literaturowe donoszą, że uzupełnianie pierwiastków śladowych nie tylko zapobiega inhibicji procesu, ale może również poprawić jego wydajność zapewniając wyższą produkcję metanu.

Abstract:

The article is the literature review on the importance of trace elements supplementation in the methane fermentation process. The production of biogas, including methane, as well as the efficiency of the process depend on the substrates to be fermented. Substances supplied with the substrate as well as products generated in the decomposition phases can inhibit the process. The factor limiting fermentation is the rate of enzymatic hydrolysis of substrates. ; Certain compounds, such as alkanes, alkenes, biphenol, aromatic hydrocarbons, alcohols and ketones, are not directly susceptible to hydrolysis. They undergo this process in the presence of extracellular enzymes. The instability of the methane fermentation process described in the literature may be related to the lack of trace elements or micronutrients. ; Trace elements (Co, Ni, Cu, Mn, Fe, Zn, Se and Mo) are components of enzymes, some bacterial nucleic acids and essential for the synthesis of vitamins. The role of some trace elements, eg. Fe or Mo, has been well understood, while the importance of others still needs to be clarified. Literature data indicate that supplementing trace elements not only prevents process inhibition, but can also improve its performance by providing higher methane production.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:67501

DOI:

10.2478/ceer-2018-0054

Pages:

105-115

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), no 28, vol. 4

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information