Object

Title: The Risk Assessment for a Single Building on the Landslide Areas and Floodplains = Ocena ryzyka dla obiektu budowlanego na terenie osuwiskowym i zalewowym

Creator:

Kokoszka, Wanda

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Group publication title:

CEER, nr 28, vol. 4 (2018)

Abstract_pl:

Ruchy masowe i powodzie stanowią zagrożenie dla środowiska naturalnego i generują znaczne straty gospodarcze. Osuwiska i powodzie są przyczyną ryzyka dla obiektów inżynierskich w gminach południowo-wschodniej Polski. Długotrwałe deszcze powodują inicjalizację osuwisk na zboczach dolin rzecznych, a także podtopienia lokalnej infrastruktury (budynki, obiekty drogowe i kolejowe) położonej w pobliżu cieków wodnych. ; Monitorowanie parametrów geotechnicznych i hydrologicznych obszaru jest podstawą prognozy pojawienia się zagrożeń, a także oceny ryzyka z nimi związanego. W artykule podkreślono zatem kwestię spójności państwowych systemów monitorowania i ostrzegania w odniesieniu do tych dwóch zagrożeń. ; W przypadku osuwisk funkcjonuje System Osłony Przeciwosuwiskowej (SOPO), natomiast dla terenów zalewowych dedykowany jest Informatyczny System Osłony Kraju (ISOK). Systemy te nie są jednak dostatecznie zintegrowane. W niniejszym opracowaniu przedstawiono propozycję określenia łącznego ryzyka na podstawie obu analizowanych zagrożeń dla danego obiektu budowlanego.

Abstract:

Mass movements and floods are natural hazards posing a threat to the environment and bring significant economic losses. The flooding and landslide are risks in the municipalities of south-eastern Poland. Long-lasting rains cause initialize process of landslides on the slopes above the river valley, as well as flooding of local infrastructures (buildings, roads, railway tracks) located near water courses. ; Monitoring of geotechnical and hydrological parameters of the area is the base for the prognosis, as well as the risk assessment associated with them. So, in the paper highlights the issue of the consistency of monitoring and warning systems for these two threats. For landslides work SOPO - System Guards Against Landslides. ; Hydrogeological bases are defined for floodplains as The Computer System of the National Guard - ISOK. However, notable is the lack of integrity of both systems. In this paper a proposal to determine the overall risk for both threats in case of a single building is presented.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:67496

DOI:

10.2478/ceer-2018-0049

Pages:

36-48

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), no 28, vol. 4

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information