Object

Title: Properties of the organic fraction directed to biostabilization in MBT installations during the heating season = Właściwości frakcji organicznej kierowanej do biostabilizacji w instalacjach MBP w okresie zimowym

Creator:

Jędrczak, Andrzej

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Group publication title:

CEER, nr 28, vol. 3 (2018)

Abstract_pl:

W literaturze fachowej brak jest informacji na temat składu sitowego i morfologicznego OFMSW (<80 mm) poddawanej biologicznemu przetwarzaniu w instalacjach MBT w sezonie grzewczym. Wiedza o jakości tej frakcji jest ważna, ponieważ wpływa istotnie na przebieg procesu biostabilizacji. ; W artykule przedstawiono skład morfologiczny, skład sitowy, wilgotność, straty prażenia i zawartość węgla organicznego frakcji <80 mm wydzielonych z odpadów komunalnych dostarczanych do 21 instalacji MBT w Polsce, w okresie zimowym. Wyniki pokazują, że około 1/3 masy OFMSW (34,0 [plus-minus]10,6%) stanowi frakcja drobna (<20 mm), głownie odpady paleniskowe. Udział organiki wynosił średnio 39,3[plus-minus]10,4%. W dużej ilości w masie OFMSW występowała jeszcze frakcja "papier i tektura", średnio - 10,5[plus-minus]4,3%. Udziały pozostałych składników nie przekraczały 5%. ; Zaskakująca była duża liczba baterii w OFMSM, mimo powszechnego ich selektywnego zbierania. Efektem dużej zawartości frakcji drobnej (popiołów) i składników obojętnych w OFMSW w sezonie grzewczym jest niskie uwodnienie oraz niskie straty prażenia odpadów, które mogą nawet decydować o ich nieprzydatności do biologicznego przetwarzania.

Abstract:

In the professional literature, there is no information about the sieve and morphological composition OFMSW (<80 mm) subjected to biological processing in MBT installations during the heating season. Knowledge about the quality of this fraction is important because it significantly affects the course of the biostabilization process. ; The paper presents the morphological composition, sieve composition, humidity, loss on ignition and organic carbon content of <80 mm fraction separated from municipal waste delivered to 21 MBT installations in Poland, in winter. The results show that about 1/3 of the OFMSW (34.0[plus-minus]10.6%) mass is a fine fraction (<20 mm), mainly furnace waste. The organics share was on average 39.3[plus-minus]10.4%. The fraction "paper and cardboard" was also present in the bulk of OFMSW, an average of 10.5[plus-minus]4.3%. The shares of other components did not exceed 5%. ; The large number of batteries in OFMSM was surprising, despite their widespread selective collection. The high content of fine fraction (ashes) and inert components in OFMSW during the heating season results in low hydration and low losses of waste incineration, which may even determine their inability to be processed biologically.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:67472

DOI:

10.2478/ceer-2018-0035

Pages:

65-78

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), no 28, vol. 3

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information