Object structure

Creator:

Krupińska, Izabela

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Title:

Impact of Polyelectrolytes on the Effectiveness of Treatment of Groundwater with Increased Natural Organic Matter Kontent = Wpływ polielektrolitów na skuteczność oczyszczania wody podziemnej o podwyższonej zawartości naturalnej materii organicznej

Group publication title:

CEER, nr 28, vol. 3 (2018)

Subject and Keywords:

groundwaters ; natural organic matter ; polyelectrolytes cationic ; anions ; nonionics ; coagulation ; wody podziemne ; naturalna materia organiczna ; polielektrolity kationowe ; aniony ; polielektrolity niejonowe ; koagulacja

Abstract_pl:

W artykule omówiono skuteczność oczyszczania wody podziemnej o podwyższonej zawartości naturalnej materii organicznej z zastosowaniem polielektrolitów organicznych. O efektach oczyszczania wody decydował charakter jonowy polielektrolitu oraz jego dawka. Ze względu na ilość usuniętego żelaza ogólnego oraz związków barwnych wykazano większą przydatność polielektrolitów anionowych i niejonowego, a z uwagi na obniżenie mętności i OWO flokulantów kationowych. ; Zastosowanie polielektrolitu średnioanionowego Praestol 2540, jako substancji wspomagającej proces koagulacji, zmniejszyło skuteczność oczyszczania wody podziemnej, a zwłaszcza usuwania żelaza i naturalnej materii organicznej, w przypadku stosowania koagulantu żelazowego PIX-112.

Abstract:

The article discusses effectiveness of treatment of groundwater with increased natural organic matter content with the use of organic polyelectrolytes. The effects of water treatments were determined by the ionic character of the polyelectrolyte and its dose. Due to the amount of removed general ferric and coloured matters a greater usefulness of anionic and non-ionic polyelectrolytes was shown, while due to decreased turbidity and TOC, cationic flocculants proved more useful. ; Using the Praestol 2540 semi-anionic polyelectrolyte as the substance aiding the coagulation process decreased the effectiveness of groundwater treatment, especially in terms of the removal of iron and organic substances when using the PIX-112 coagulating agent.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.2478/ceer-2018-0032

Pages:

17-29

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), no 28, vol. 3

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego