Object structure

Creator:

Sztubecki, Jacek ; Bujarkiewicz, Adam ; Derejczyk, Karol ; Przytuła, Michał

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Title:

A hybrid method of determining deformations of engineering structures with a laser station and a 3D scanner = Hybrydowa metoda wyznaczania odkształceń konstrukcji inżynierskich z wykorzystaniem stacji laserowej oraz skanera 3D

Group publication title:

CEER, nr 28, vol. 2 (2018)

Subject and Keywords:

engineering constructions ; geodetic measurements ; measurements of displacements ; determination of deformations ; laser scanning ; konstrukcje inżynierskie ; pomiary geodezyjne ; pomiar przemieszczeń ; wyznaczanie odkształceń ; skaning laserowy

Abstract_pl:

W artykule przedstawiono technologię oraz analizę wyników pomiaru przemieszczeń i odkształceń obiektu inżynierskiego. W trakcie badań zastosowano dwie technologie pomiarowe wykorzystujące stację laserową TDRA6000 firmy Leica oraz skaner FARO Focus M. ; Wykorzystanie stacji laserowej pozwoliło na wyznaczenie przemieszczeń poziomych i pionowych sieci kontrolnej założonej na badanym obiekcie oraz posłużyło do transformacji stanowisk pomiarowych skanera do jednolitego układu. ; Opisana metodologia pomiaru zapewnia wysokie dokładności wpasowania stanowisk skanera co przekłada się bezpośrednio na dokładność wyznaczenia odkształceń elementów konstrukcyjnych obiektu. Integracja zastosowanych w badaniach metod pozwala na monitorowanie nie tylko przemieszczeń punktów sieci kontrolnej, ale również konstrukcji jako całości w jednolitym układzie współrzędnych.

Abstract:

The article presents the technology and an analysis of results of engineering structure displacements and deformation measurements. Two measuring technologies using the TDRA65000 laser station from Leica and the FARO Focus M scanner were applied during the tests. ; Use of the laser station enabled us to define horizontal and vertical displacements of a control network established on the tested facility. Owing to this, it was also possible to transform scanner measuring stations into one integrated unit. ; The described measurement methodology ensures a high accuracy of scanner station fitting which translates directly into the accuracy of determination of deformations in structural components of a facility. Integration of methods applied in the tests makes it possible to monitor not only displacements of control network points but also the structure as a whole in a uniform coordinate system.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.2478/ceer-2018-0028

Pages:

177-185

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), no 28, vol. 2

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego