Object structure

Creator:

Sztubecki, Jacek ; Bujarkiewicz, Adam ; Sobczak-Piąstka, Justyna ; Janiak, Tomasz ; Gajewski, Jarosław

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Title:

Analysis of changes to steel footbridge geometry within 25 years in sernice = Analiza zmian geometrii stalowej kładki dla pieszych w okresie 25 lat eksploatacji

Group publication title:

CEER, nr 28, vol. 2 (2018)

Subject and Keywords:

footbridges ; steel footbridge ; technical condition of structures ; geometry of structures ; kładki dla pieszych ; klatka stalowa ; stan techniczny konstrukcji ; geometria konstrukcji

Abstract_pl:

Określanie stanu technicznego obiektów mostowych powinno być uzupełnione o wyznaczenie przemieszczeń konstrukcji względem przyjętego układu odniesienia oraz pomiary zmian geometrii poszczególnych jej elementów. Szczególnie cenne i istotne są wyniki pomiarów tych samych wartości uzyskiwane w długim czasie eksploatacji. Dają one możliwość porównywania wyników, śledzenia tendencji oraz szybszego wychwytywania objawów pogarszania się stanu technicznego obiektów. ; W artykule przedstawiono analizę zmian geometrii obiektu mostowego - kładki wantowej służącej do prowadzenia ruchu pieszego i rowerowego przez rzekę Brdę w Bydgoszczy. Pomiary wykonano technikami geodezyjnymi w okresie 25-letniej eksploatacji obiektu. Zgromadzone dane pozwoliły na przeprowadzenie wielu analiz porównawczych. ; Zaobserwowane zmiany położenia elementów konstrukcji kładki w czasie pozwoliły na sformułowanie zaleceń odnoszących się do dalszej jej eksploatacji. Podano między innymi zalecenia dotyczące regulacji kładki, w tym poprawy jej geometrii. Przeprowadzono również ogólną analizę wpływu przemieszczeń kładki na jej pracę statyczną.

Abstract:

Identification of the technical condition of bridge structures should be supplemented by determination of structural displacements in relation to the adopted frame of reference and measurement of changes to the geometry of its individual elements. Of special value are the results of measurements of the same values obtained along an extended service life. They provide an opportunity to compare results, track down tendencies, and more quickly recognise signs of aggravating technical condition of structures. ; The paper presents an analysis of changes to the geometry of a bridge structure - a cable-stayed footbridge used for pedestrian and bicycle traffic across the Brda river in Bydgoszcz. Measurements were made by means of surveying techniques within a period of 25 years of the structure service life. ; The collected data enabled numerous comparative analyses to be conducted. Displacements of footbridge structural elements observed across time led to formulation of recommendations for further use of the footbridge. For instance, recommendations for footbridge adjustment, including improvement of its geometry, were provided. In addition, a general analysis of the effect of footbridge displacements on its static operation was conducted.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.2478/ceer-2018-0027

Pages:

164-176

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), no 28, vol. 2

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego