Object

Title: Monitoring and numerical modeling of a road in landslide terrain = Monitoring i modelowanie numeryczne drogi kołowej w terenie osuwiskowym

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Group publication title:

CEER, nr 28, vol. 2 (2018)

Abstract_pl:

Z uwagi na znaczącą rolę i rozwój szlaków komunikacyjnych przebiegających z północy na południe ujawniają się problemy związane z budową i eksploatacją dróg w podgórskich rejonach Karpat. Zmiany klimatyczne powodują, że obszary, w których przebiegają szlaki transportowe szczególnie narażone są na zagrożenia wynikające z ich technicznej eksploatacji i degradacji. ; Szczególnie kosztowna staje się likwidacja zagrożeń związanych z aktywacją zjawisk osuwiskowych. Mocno narażone pozostają stare drogi, które kiedyś projektowane były na znacznie mniejsze obciążenia osi pojazdów i inne warunki ruchu. W chwili obecnej drogi te są mocniej eksploatowane i bardziej przeciążone. Przez to zarówno jezdnia, jak i podbudowa ulega uszkodzeniom, co wywołuje zwiększenie obciążeń dynamicznych, zaś w rejonach potencjalnie zagrożonych, aktywację osuwisk. Osuwiska we fliszu karpackim charakteryzują się szczególną podatnością na aktywację ze względu na swoją budowę geologiczną. ; W pracy zajęto się problemem monitoringu i badania skutków wystąpienia osuwiska związanego z eksploatacją szlaku komunikacyjnego przebiegającego przez skarpę, której podłoże stanowi właśnie flisz karpacki. Dokonano zestawienia parametrów uzyskanych w trakcie badań geotechnicznych, prowadzonych na potrzeby budowy modelu numerycznego. Badania te obejmowały zarówno prace terenowe, jak i badania laboratoryjne podstawowych parametrów geotechnicznych. ; Prace terenowe uzupełniały pomiary geodezyjne wykonane skanerem laserowym. Zbudowano również szereg modeli numerycznych 2D i 3D. Modele te, wraz z przebadanymi parametrami podłoża zostały wprowadzone do pakietu MES, a następnie skalibrowane. W dalszej kolejności dokonano analizy skutków zagrożenia osuwiskowego i zachowania się drogi oraz podłoża przy różnych wariantach obciążeń oraz pokazano wyniki obserwacji geodezyjnych.

Abstract:

Due to the significant role and noticeable development of transportation routes running from the north to the south of central Europe, several problems related to the construction and functioning of roads in the Carpathian foothills have been revealed. Recent climate change causes areas, where transport routes are particularly exposed to hazards, to succumb to technical exploitation and degradation. ; The elimination of the threats related to the activation of landslide phenomena becomes particularly expensive. Old roads, which were once designed for significantly lower axle loads and less heavy traffic conditions, are predominantly exposed. At the present, these roads are heavily exploited and have become overloaded. As a result, both the roadway and the subgrade undergo damage, which causes an increase in dynamic loads, and in potentially endangered areas, the activation of landslides. Landslides in the Carpathian flysch have a peculiar susceptibility to activation due to its geological structure. ; This paper addresses the problem of monitoring and analysing the effects of a landslide associated with the operation of a transportation route running through the slope of the Carpathian flysch. The studies include both field work and laboratory testing of basic geotechnical parameters. The parameters obtained during the geotechnical investigations, conducted for the purpose of building a numerical model, have been completed. The field work includes surveys made by a terrestrial laser scanner. ; The study also includes a number of 2D and 3D numerical models. These models, along with the substrate parameters, have been introduced into the FEA package and then calibrated. Subsequently, an analysis of the effects of landslide susceptibility and the behaviour of the road and terrain surface, due to the different variants of the loads, is shown along with the results of surveys.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:67463

DOI:

10.2478/ceer-2018-0026

Pages:

150-163

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), no 28, vol. 2

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information