Object structure

Creator:

Hudak, Magda ; Kołodziejczyk, Urszula ; Kostecki, Jakub ; Nowogoński, Ireneusz ; Żebrowska, Marta

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Title:

The analysis of the degree of flood risk in the middle Bobr valley = Analiza stopnia zagrożenia powodziowego w dolinie środkowego Bobru

Group publication title:

CEER, nr 28, vol. 2 (2018)

Subject and Keywords:

flood risk ; valley of the Bobr River ; flood in Poland ; zagrożenie powodziowe ; dolina rzeki Bóbr

Abstract_pl:

W artykule przedstawiono wpływ natężenia opadów atmosferycznych na stopień zagrożenia powodziowego w dorzeczu środkowego Bobru. Ta na pozór spokojnie płynąca rzeka, w ciągu zaledwie tygodnia, przy średnim opadzie 15-50 mm, może diametralnie zmienić swój charakter. ; Największe zagrożenie powodziowe stanowią wezbrania powodziowe występujące w górnym biegu rzeki. Z uwagi na górski charakter dorzecza, podczas występowania opadów o znacznym natężeniu obserwowane są duże spływy powierzchniowe, co prowadzi do gwałtownego przyboru wody w rzece. Zjawisko takie zarejestrowano w czerwcu 2013 r. w Żaganiu. ; W pracy wskazano, że przebieg i dynamika procesów hydrologicznych zachodzących w dorzeczu Bobru zależą od jego cech fizycznych i geograficznych oraz od wpływu czynników antropogenicznych. Jako główną przyczynę powodzi wskazano lokalizację miasta; istotne znaczenie w zagrożeniu powodziowym ma również zagospodarowanie terenu. Podstawą kompleksowej ochrony przeciwpowodziowej jest więc ciągły monitoring rzeki.

Abstract:

This paper presents the impact of rainfall on the degree of flood risk in the basin of the middle Bobr River in western Poland. When the average rainfall level reaches 15 to 20 mm, this apparently calm river may dramatically change its character within just one week. ; The most important flood risks are flood waves in the headwaters. Because of the mountain character of the river basin, during intensive rainfall there is a huge surface runoff and the water level rises rapidly in the river. This phenomenon was observed in June 2017 in the town of Zagan (Lubuskie Voivodeship). ; It has been shown that the course and dynamics of hydrological processes occurring in the Bobr River basin depend on its physical and geographical characteristics and the influence of anthropogenic factors. The location is one of the main cause of numerous floods for Zagan, on the other hand changes in land development plays significant meaning in flood hazards. Continuous monitoring of the river is the basis for a comprehensive forecast of flood risks.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.2478/ceer-2018-0019

Pages:

68-75

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), no 28, vol. 2

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego