Object structure

Creator:

Żuraszek-Ryś, Iwona

Contributor:

Hawrysz, Magdalena - red. nauk. ; Uździcka, Marzanna - red. nauk. ; Wojciechowska, Anna - red. nauk.

Title:

Język protokołów z posiedzeń Towarzystwa Polskich Rzemieślników w Zielonej Górze = Language of protocols of the meetings of Association of Polish Craftsmen in Zielona Góra

Group publication title:

ZSJ 2014

Subject and Keywords:

wspólnota komunikatywna ; protokół ; styl urzędowy ; Towarzystwo Polskich Rzemieślników ; Zielona Góra ; communicative community ; protocol ; official style ; Association of Polish Craftsmen

Abstract_pl:

Przedmiotem opisu w niniejszym artykule jest język oraz sposoby jego używania przez określoną wspólnotę ? polską społeczność zamieszkującą na przełomie XIX i XX w. niemieckie miasto Grünberg, dziś Zielona Góra. Materiał badawczy stanowią protokoły z posiedzeń Towarzystwa Polskich Rzemieślników w Zielonej Górze - stowarzyszenia społeczno-kulturalnego, które zajmowało się organizacją wykładów i odczytów poszerzających wiadomości o Polce i znanych Polakach, kursów języka polskiego, a także podejmowało wiele innych inicjatyw służących kultywowaniu i pielęgnowaniu polskich tradycji oraz polszczyzny. ; Protokoły utrwalające przebieg zebrań tego towarzystwa były sporządzane po polsku i zaświadczają, że społeczności polskiej zamieszkującej niemieckie miasto zależało na pielęgnowaniu rodzimej kultury i tradycji oraz używaniu języka ojczystego.

Abstract:

The subject of description in this article is the language and methods of its use by a specific community - Polish society inhabiting the German city Grunberg, today`s Zielona Gora, at the turn of the 19th/20th centuries. The research material consists of the protocols from the meetings of Association of Polish Craftsmen in Zielona Gora - socio-cultural association which used to deal with organization of lectures and readings broadening the knowledge abort Poland and known Poles, Polish language courses, as well as many other initiatives aiming at promoting and care for Polish traditions and Polish language. ; Protocols recording the course of the meetings of this association were made in Polish language and they certify that the Polish society inhabiting a German city cared for the national culture and tradition and using national language.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2015

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

Pages:

263-276

Source:

Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze 2014

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego