Object structure

Creator:

Żuraszek-Ryś, Iwona

Contributor:

Steciąg, Magdalena - red. nauk. ; Bugajski, Marian - red. nauk.

Title:

Nazewnicze przejawy "nowej" tożsamości. O roli onimów w oswajaniu przestrzeni miejskiej w powojennej Zielonej Górze i okolicy = Onomastic symptoms of new identity

Group publication title:

ZSJ 2013

Subject and Keywords:

tożsamość ; tożsamość aktywna ; tożsamość pasywna ; tożsamość deliberatywna ; memetyka ; identyfikacja ; samoidentyfikacja ; język ; językoznawstwo ; językoznawstwo polskie

Abstract_pl:

Podstawowym celem artykułu jest analiza sposobów polonizacji różnych onimów jako wyrazu przełamywania otaczającej obcości i tworzenia nowej tożsamości osadników przybyłych do Zielonej Góry i okolic. ; Przedstawiono więc zmiany nazwisk jako jeden z elementów przemian tożsamościowych oraz jako czynnik integrujący zbiorowość złożoną z różnych osób (jest to sprawa dość znana, ale w swoich opracowaniach starałam się wskazać na specyficzne uwarunkowania tego procesu na obszarze, który nie był zbyt dobrze zbadany w tym zakresie).

Abstract:

The basic purpose of this article is the analysis of the methods of polonisation of various onims as expressions of overcoming the surrounding strangeness and creation of new identity of the settlers who came to Zielona Gora and its vicinity. ; Therefore, name changes were presented as one of the elements of transformations in identity and as a factor integrating the community consisting of different people (it is a quite known matter, but in my elaborations I tried to indicated the specific conditions of this process on the area which was not very well discovered in this scope).

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2014

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

Pages:

347-355

Source:

Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze 2013

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego