Object structure

Creator:

Piwońska, Kalina ; Urbańska, Michalina ; Pilarska, Eliza ; Miniszewski, Maciej ; Staniszewski, Jakub ; Kryszak, Łukasz

Contributor:

Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Skalik, Jan - red. ; Moczulska, Marta - red. ; Adamczyk, Janusz- red.

Title:

Managing sustainable consumption of durable goods - A systematic literature review = Zarządzanie zrównoważoną konsumpcją dóbr trwałego użytku - systematyczny przegląd literatury

Group publication title:

Management, vol. 25 (2021)

Subject and Keywords:

durable goods ; sustainable development ; natural environment ; willingness to pay ; price premium ; dobra trwałego użytku ; rozwój zrównoważony ; środowisko naturalne ; gotowość do zapłaty ; premia cenowa

Abstract_pl:

Produkcja i użytkowanie dóbr trwałych powoduje poważne konsekwencje dla środowiska naturalnego. Ograniczenie tych oddziaływań jest bardzo pożądane i możliwe do osiągnięcia poprzez zmianę preferencji klientów oraz promowanie zakupu i użytkowania bardziej ekologicznych lub przyjaznych środowisku substytutów. ; W niniejszym opracowaniu staramy się odpowiedzieć na następujące pytania: (1) Jakie są główne determinanty gotowości do płacenia (WTP) za zrównoważone dobra trwałego użytku? (2) Jakie są główne środki polityki, które wpływają na WTP i czy mają one na nią znaczący wpływ? (3) Jaki jest główny wkład autorów zajmujących się tematem zrównoważonej konsumpcji? ; Przeprowadzono ręczną analizę treści na podstawie próby prac pobranych z bazy SCOPUS, które dotykają kwestii skłonności do płacenia za zrównoważone dobra trwałego użytku. Nasze analizy wykazały, że cechy społeczno-ekonomiczne konsumentów mają istotny wpływ na ich WTP. Dodatkowo udowodniono, że subiektywnie wyrażana świadomość ekologiczna koreluje z deklaracjami i faktycznymi zachowaniami proekologicznymi. ; Najczęstszym środkiem polityki promującym zrównoważone produkty było etykietowanie i certyfikacja. Istnieje duża przestrzeń do dalszych badań poprzez dodanie nowego kontekstu do wcześniejszych analiz, ale także poprzez poszukiwanie możliwości przeniesienia wiedzy teoretycznej do praktyki gospodarczej.

Abstract:

The production and use of durable goods have severe consequences for the natural environment. Reducing those influences is highly desirable and is possible to achieve by changing customers` preferences and promoting the purchase and usage of more green or eco-friendly substitutes. ; In this paper, we aimed to answer the following questions: (1) What are the main determinants of WTP for sustainable durable goods? (2) What are the main policy measures that influence WTP, and do they have a significant impact on it? (3) What are the main contributions of authors dealing with the topic of sustainable consumption? ; A manual content analysis was conducted, based on a sample of papers downloaded from the SCOPUS database that address the issue of willingness to pay for sustainable durable goods. Our analyses revealed that the socio-economic characteristics of consumers have a significant impact on their WTP. Additionally, it has been proven that subjectively expressed environmental awareness correlates with eco-friendly declarations and actual behaviour. ; The most common policy measures to promote sustainable products were labelling and certification. There is significant room for further research by adding new contexts to previous analyses and also by looking for possibilities to transfer theoretical knowledge into business practice.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Date:

2021

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.2478/manment-2019-0074

Pages:

73-90

Source:

Management, vol. 25, no 2 (2021)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego