Object structure

Creator:

Hudak, Magda ; Karczmar, Czesław ; Kołodziejczyk, Urszula ; Kostecki, Jakub

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Title:

Flood protection on the Odra river in the segment between Nowa Sól and Cigacice = Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Odry na odcinku Nowa Sól-Cigacice

Group publication title:

CEER, nr 28, vol. 1 (2018)

Subject and Keywords:

flood protection ; dry polder ; flood polders ; ochrona przeciwpowodziowa ; suche poldery ; polder zalewowy

Abstract_pl:

Stosowane od wieków sposoby zagospodarowania dolin rzecznych oraz wykorzystanie obszaru pod budownictwo mieszkalne doprowadziło do negatywnych konsekwencji dla środowiska. Przeznaczenie terenów pod rolnictwo oraz zabezpieczanie ich przed powodzią budowlami hydrotechnicznymi ograniczyło naturalny rozlew rzeki. ; Według prawa należy zmniejszyć ryzyko wystąpienia katastrofalnej powodzi oraz zminimalizować jej skutki. Spójna gospodarka wodna warunkuje skuteczność ochrony przeciwpowodziowej w całym dorzeczu. Rozwiązaniem tego problemu może być odtworzenie dawnych polderów zalewowych funkcjonujących na Środkowym Nadodrzu przed 1945 r., w tym polderu Milsko.

Abstract:

Existing river valley development methods which have been used for a significant period of time, as well as the use of land for construction of residential developments, have led to negative consequences for the environment. The agricultural use of land and its protection with hydraulic structures has restricted the natural flood area of the river. ; According to EU law, the risk of catastrophic flooding should be reduced, and its effects minimized. Sustainable water management determines the effectiveness of flood protection in the whole river basin. The paper presents the flood protection on the Odra River in the segment between Nowa Sól and Cigacice, with special emphasis on the possibility of reconstructing the former flood polders in the Middle Odra Region that existed before the year 1945, including the polder in Milsko.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.2478/ceer-2018-0005

Pages:

54-63

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), no 28, vol. 1

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego