Object structure

Creator:

Nowogoński, Ireneusz ; Ogiołda, Ewa

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Title:

Modelling parameters characterizing selected water supply systems in lower Silesia province = Modelowanie parametrów wybranych systemów zaopatrzenia w wodę w województwie dolnośląskim

Group publication title:

CEER, nr 27 (2017)

Subject and Keywords:

water supply system ; water pressure ; flow rate ; water age ; EPANET program ; system zaopatrzenia w wodę ; ciśnienie wody ; prędkość przepływu ; wiek wody ; program EPANET

Abstract_pl:

W pracy przedstawiono zagadnienie modelowania systemów zaopatrzenia w wodę w kontekście podstawowych parametrów charakteryzujących ich pracę. Oprócz typowych parametrów, takich jak ciśnienie i prędkość przepływu ważna jest ocena wieku wody, jako parametru oceny jakości doprowadzanego medium. ; Analiza oparta została na dwu obiektach w tym jednego o zróżnicowanym spektrum odbiorców, obejmującym mieszkalnictwo i przemysł. Przeprowadzone symulacje wskazują na możliwość występowania obniżenia jakości wody z uwagi na zbyt długi okres jej magazynowania w sieci wodociągowej. Nie bez znaczenia jest wpływ nierównomierności poboru wody, zwłaszcza w przypadku zasilania różnego rodzaju odbiorców (w analizowanym przypadku zakładów górniczych).

Abstract:

The work presents issues of modelling water supply systems in the context of basic parameters characterizing their operation. In addition to typical parameters, such as water pressure and flow rate, assessing the age of the water is important, as a parameter of assessing the quality of the distributed medium. ; The analysis was based on two facilities, including one with a diverse spectrum of consumers, including residential housing and industry. The carried out simulations indicate the possibility of the occurrence of water quality degradation as a result of excessively long periods of storage in the water supply network. Also important is the influence of the irregularity of water use, especially in the case of supplying various kinds of consumers (in the analysed case - mining companies).

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.1515/ceer-2017-0051

Pages:

67-75

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 27

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego