Object structure

Creator:

Kozioł, Piotr ; Kożuch, Maciej ; Lorenc, Wojciech ; Rowiński, Sławomir

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Title:

Connection capacity of the transition zone in steel-concrete hybrid beam = Nośność połączeń w strefie przejściowej w stalowo-betonowych belkach hybrydowych

Group publication title:

CEER, nr 25 (2017)

Subject and Keywords:

transition zone ; hybrid beam ; perfobond connectors ; destructive tests ; composite structures ; strefa przejściowa ; belka hybrydowa ; łączniki perfobond ; badania niszczące ; konstrukcje zespolone

Abstract_pl:

W artykule przedstawiono zagadnienie kształtowania połączenia elementu stalowego z elementem betonowym w strefie przejściowej belki hybrydowej. Strefa ta może być wykorzystana m.in. w nowatorskich rozwiązaniach zespolonych dźwigarów mostowych, umożliwiając ich swobodne kształtowanie podłużne poprzez płynną zmianę pomiędzy przekrojem zespolonym a betonowym. ; Przedstawiono różne rozwiązania konstrukcyjne strefy przejściowej oraz poruszono problem nierównomiernego rozdziału sił w połączeniach długich, jako jednego z głównych czynników wpływających na kształtowanie połączenia elementu ze stali konstrukcyjnej z konstrukcją betonową. Prototypowe rozwiązanie strefy przejściowej opisano na podstawie przeprowadzonego badania niszczącego omawiając najnowsze wyniki tego badania oraz analizując model zniszczenia i redystrybucję sił na długości strefy.

Abstract:

The problem of transition zone of structural steel element connected to concrete is discussed in the following paper. This zone may be located for instance in specific bridge composite girder. In such case the composite beam passes smoothly into concrete beam. Because of several dowels usage in the transition zone, the problem of uneven force distribution were discussed through analogy to bolted and welded connections. ; The authors present innovative solution of transition zone and discuss the results, with emphasis put on the transition zone structural response in term of bending capacity, failure model and force distribution on the connection length. The article wider the already executed experimental test and presents its newest results.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.1515/ceer-2017-0025

Pages:

137-146

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 25

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego