Object structure

Creator:

Alawdin, Piotr ; Bulanov, George

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Title:

Shakedown analysis of composite steel-concrete frame systems with plastic and brittle elements under seismic action = Przystosowanie zespolonych stalowo-betonowych układów ramowych zawierających plastyczne i kruche elementy przy obciążeniach sejsmicznych

Group publication title:

CEER, nr 25 (2017)

Subject and Keywords:

limit analysis ; shakedown analysis ; composite frames ; steel-concrete frames ; seismic-protected system ; nośność graniczna ; ramy zespolone ; ramy stalowo-betonowe ; układ nośny ; elementy sprężysto-plastyczne ; ochrona sejsmiczna

Abstract_pl:

W pracy przedstawiona analiza sejsmiczna stalowo-betonowych ram zespolonych za pomocom rozwiązywania problemu optymalizacji nośności granicznej i przystosowania, biorąc pod uwagę nieliniowe właściwości materiałów. Konstrukcje zostały wyposażone przez układy nośne sprężysto-plastycznych i kruchych elementów, które absorbują energię sejsmicznych działań. ; Zaproponowano model matematyczny tego problemu na podstawie teorii nośności granicznej przy ograniczonej redystrybucji sił wewnętrznych resztkowych w takich konstrukcjach. Założono że obciążenia zmieniają się losowo w zadanych obszarach, zależnych od kierunków i amplitud sejsmicznych działań. Podano ilustratywny przykład takiej analizy. Została zwrócona uwaga na praktyczne zastosowania zaproponowanej modeli matematycznej.

Abstract:

In this paper the earthquake analysis of composite steel-concrete frames is performed by finding solution of the optimization problem of shakedown analysis, which takes into account the nonlinear properties of materials. The constructions are equipped with systems bearing structures of various elastic-plastic and brittle elements absorbing energy of seismic actions. ; A mathematical model of this problem is presented on the base of limit analysis theory with partial redistribution of self-stressed internal forces. It is assumed that the load varies randomly within the specified limits. These limits are determined by the possible direction and magnitude of seismic loads. The illustrative example of such analysis of system is introduced. Some attention has been paid to the practical application of the proposed mathematical model.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.1515/ceer-2017-0017

Pages:

11-23

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 25

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego