Object structure

Creator:

Sztubecki, Jacek ; Bujarkiewicz, Adam ; Sztubecka, Małgorzata

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Title:

Measuring displacements in engineering structures by means of a coordinate laser stadion = Badanie przemieszczeń obiektów inżynierskich z wykorzystaniem stacji laserowej

Group publication title:

CEER, nr 23 (2016)

Subject and Keywords:

displacement measurement ; laser station ; engineering structures ; dynamic response ; bridge structures ; pomiar przemieszczeń ; stacja laserowa ; monitorowanie obiektów inżynierskich ; dynamika konstrukcji ; konstrukcje mostowe

Abstract_pl:

Badania konstrukcji metodami geodezyjnymi polegają na wyznaczeniu jej przemieszczeń względem przyjętego układu odniesienia lub na określeniu geometrii poszczególnych elementów. Dają one obraz zmian pomiędzy przyjętymi momentami czasu. Nowoczesne technologie pomiarowe stosowane w geodezji pozwalają na realizowanie coraz bardziej skomplikowanych zadań pomiarowych oraz uzyskiwanie coraz większych dokładności. ; Celem artykułu jest przedstawienie technologii pomiaru przemieszczeń konstrukcji inżynierskich z wykorzystaniem stacji laserowej Leica TDRA 6000. Stacja ta wyposażona jest w technologię napędu bezpośredniego, pozwalającą na uzyskiwanie dokładności pomiaru 3D na poziomie 0,25 mm. Wraz z odpowiednim oprogramowaniem jest doskonałym narzędziem umożliwiającym monitorowanie obiektów inżynierskich. ; Zaprezentowano wyniki pomiarów przemieszczeń statycznych oraz dynamicznych kilku konstrukcji inżynierskich. Pomiary wykonywano zarówno w warunkach laboratoryjnych jaki na istniejących i eksploatowanych obiektach.

Abstract:

The application of geodetic methods to examine structures consists in the determination of their displacements relative to an established geodetic reference datum or in the definition of the geometry of their individual components. Such examinations form a picture of changes happening between specific points in time. ; Modern measurement technologies used in geodetic engineering enable undertaking more and more challenging measurements with increasing accuracy. The purpose of this article is to present a measurement technique involving a Leica TDRA 6000 total station to measure displacements in engineering structures. The station features a direct drive technology to achieve an accuracy of 0.25 mm in 3-dimensional measurements. ; Supported by appropriate software, the unit makes a perfect instrument for the monitoring of civil engineering structures. The article presents the results of measurement of static and dynamic displacements in a few engineering structures. The measurements were carried out both in laboratory conditions and on actual, operated civil engineering structures.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.1515/ceer-2016-0059

Pages:

145-160

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 23

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego