Object structure

Creator:

Sztubecka, Małgorzata ; Bujarkiewicz, Adam ; Sztubecki, Jacek

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Title:

Optimization of measurement points choice in preparation of green areas acoustic map = Optymalizacja wyboru punktów pomiarowych w opracowaniu map akustycznych terenów zielonych

Group publication title:

CEER, nr 23 (2016)

Subject and Keywords:

maps ; acoustic maps ; noise ; green areas ; mapa ; mapa akustyczna ; hałas ; tereny zielone

Abstract_pl:

Celem artykułu jest analiza wyboru liczby punktów pomiarowych równoważnego poziomu dźwięk na terenie parku zdrojowego. Zbiór punktów powinien zapewniać wykonanie na ich podstawie mapy klimatu akustycznego parku dla określonych pór dnia, przy wykorzystaniu powszechnie dostępnych narzędzi. Część praktyczna zawiera analizę porównawczą opracowanych map hałasu, uwzględniającą różne warianty rozmieszczenia i liczby punktów pomiarowych na wybranym obszarze parku.

Abstract:

The aim of the article is to analyze the selection of measuring points of sustainable sound level in the spa park. A set of points should allow to make on their basis an acoustic climate map for the park at certain times of day by usage available tools. Practical part contains a comparative analysis of developed noise maps, taking into account different variants of the distribution and number of measuring points on the selected area of the park.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.1515/ceer-2016-0058

Pages:

137-144

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 23

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego