Object structure

Creator:

Myszograj, Sylwia ; Bydałek, Franciszek

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Title:

Temperature impact of nitrogen transformation in technological system: vertical flow constructed wetland and polishing pond = Wpływ temperatury na przemiany azotu w układzie technologicznym: złoże hydrofitowe o przepływie pionowym i staw doczyszczający

Group publication title:

CEER, nr 23 (2016)

Subject and Keywords:

constructed wetlands ; temperature ; nitrogen removal ; first-order kinetics ; oczyszczalnie hydrofitowe ; temperatura ; usuwanie azotu ; kinetyka pierwszego rzędu

Abstract_pl:

W artykule opisano wyniki badań, których celem była ocena wpływu temperatury na efektywność procesów nitryfikacji i denitryfikacji w przydomowej oczyszczalni ścieków pracującej w układzie: złoże hydrofitowe o przepływie pionowym i staw doczyszczający. W analizowanym okresie sprawność usuwania azotu ogólnego była niska i osiągała wartość 12,7%. ; W stawie doczyszczającym w okresie letnim zawartość azotu ogólnego w ściekach oczyszczonych uległa dalszemu obniżeniu o blisko 50%. W okresie zimowym, staw pełnił głównie rolę retencyjną, nie przyczyniając się do zwiększania efektywności pracy całego układu. Wyznaczony współczynnik temperaturowy na podstawie założeń kinetyki pierwszego rzędu dla procesu nitryfikacji w złożu (N-NH4+) oraz denitryfikacji w stawie doczyszczającym (N-NO3-) wynosił odpowiednio 1.039 i 1.089.

Abstract:

The article describes the results of the research, purpose of which was to evaluate influence of the temperature on the effectiveness of nitrification and denitrification in the sewage treatment system consisting of vertical flow constructed wetland and polishing pond. During the analysed period, the efficiency of removing total nitrogen was low and amounted to 12.7%. ; In the polishing pond in the summer period, content of total nitrogen in treated sewages was further decreased by nearly 50%. In the winter period, the polishing pond fulfilled mainly retention role and thus did not improve effectiveness of the whole system. Temperature coefficients, calculated on the basis of single first-order kinetics, for nitrification process in the filter bed (N-NH4+) and denitrification process in the polishing pond (N-NO3-) amounted to 1.039 and 1.089, respectively.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.1515/ceer-2016-0057

Pages:

125-136

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 23

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego