Object structure

Creator:

Glina, Bartłomiej

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Title:

Selected trace element concentrations in peat used for cosmetic production - a case study from southern Poland = Koncentracja wybranych pierwiastków śladowych w torfie wykorzystywanym w przemyśle kosmetycznym - studium przypadku z Polski południowej

Group publication title:

CEER, nr 23 (2016)

Subject and Keywords:

fen peatland ; peat extraction ; cosmetic industry ; heavy metals ; torfowiska niskie ; eksploatacja ; przemysł kosmetyczny ; metale ciężkie

Abstract_pl:

Głównym celem badań było określenie zawartości wybranych pierwiastków śladowych w glebach organicznych torfowiska niskiego, które jest wykorzystywane jako miejsce eksploatacji torfu dla przemysłu kosmetycznego - ?Torf Corporation?. Materiał analityczny do badań laboratoryjnych pobrano z obszaru torfowiska niskiego, znajdującego się w miejscowości Borek (województwo opolskie). ; W pobranych próbkach glebowych (cztery profile glebowe) zawartość Zn, Cu i Pb oznaczono za pomocą spektrometru absorpcji atomowej SpectraAA 220 (Varian) po wcześniejszej ekstrakcji wodą królewską. Najwyższe stężenia badanych pierwiastków śladowych odnotowano w poziomach powierzchniowych badanych gleb organicznych. Fakt ten może być wynikiem okresowego zalewania torfowiska przez rzekę Prosnę lub depozycji atmosferycznej. ; Według polskiej normy (Rozporządzenie Ministra Środowiska 01.09.2016 - w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi), zawartości pierwiastków śladowych w badanych glebach nie przekracza dopuszczalnych limitów dla obszarów z grupy IV (użytki kopalne). Dodatkowo kosmetyki z dodatkiem ekstraktu torfowego przed wprowadzeniem na rynek muszą spełniać wymogi określone w regulacjach Parlamentu Europejskiego i Rady Europy dotyczących produktów kosmetycznych.

Abstract:

The aim of the study was to assess the concentration of selected trace elements in organic soils used as a source to obtain a unique peat extract for cosmetics production. Peat material for laboratory analysis were collected from fen peatland located in the Prosna River Valley (Borek village). Studied peatland is managed by ?Torf Corporation? company as a source of material to obtain peat extract for cosmetics production. ; In the collected soil samples (four soil profiles) Zn, Cu and Pb concentrations were determined by using atomic absorption spectrometer SpectraAA 220 (Varian), after acid digestion. Obtained results showed that the highest concentrations of selected trace elements were recorded in the surface horizons of organic soils. This fact might be the results of Prosna river flooding or air deposition. ; Howevere, according to the new Polish regulations (Ordinance of the Minister for Environment 01.09.2016 - the way of conducting contamination assessment of the earth surface), the content of trace elements in the examined soils was greatly belowe the permissible limit for areas from group IV (mine lands). Thus, described soils are proper to obtain peat extract used as a component in cosmetic production.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.1515/ceer-2016-0050

Pages:

51-60

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 23

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego