Object structure

Creator:

Biliński, Tadeusz

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Title:

Programming of urban revitalization = Programowanie rewitalizacji obszarów miejskich

Group publication title:

CEER, nr 23 (2016)

Subject and Keywords:

revitalization ; importance ; town renewal ; rewitalizacja ; programowanie ; odnowa miast

Abstract_pl:

W procesie inwestycyjno-budowlanym szczególne znaczenie ma programowanie. Jego wpływ na koszty, czas realizacji i ogólnie na jakość rozwiązania projektowego jest przeogromny. Tymczasem w praktyce, za wyjątkiem obiektów użyteczności publicznej lub innych obiektów budowlanych szczególnego znaczenia, niewiele uwagi poświęca się temu etapowi prac przedprojektowych. ; W efekcie wyniki działalności inwestycyjno-budowlanej są niezadowalające. Dlatego też temu problemowi poświęcono tę publikację. W publikacji omówiono szczegółowo zagadnienie programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych obszarów miejskich, podkreślając bardzo jego znaczenie społeczno-gospodarcze. ; Dla zobrazowania złożoności programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych omówiono istotne czynniki społeczne, ekonomiczne, techniczno-organizacyjne, jak udział społeczeństwa, reorganizacja i rewaloryzacja zagospodarowania przestrzeni, racjonalizacja użytkowania energii, organizacja i zarządzanie procesami rewitalizacyjnymi, postęp techniczny. ; W podsumowaniu pracy podkreślono, że dla podwyższenia jakości życia mieszkańców miast, dla ochrony materialnego dziedzictwa narodowego nieodzowna jest ciągle prowadzona rewitalizacja kolejnych obszarów miasta.

Abstract:

The planning stage of the investment?construction process is of a crucial importance. Its overall impact on the costs, construction time and the quality of design solutions is huge. However, in practice, little attention is given to this pre-design stage, except for public buildings or other buildings of particular importance. ; In consequence, the results of investment and construction activities are unsatisfactory. Therefore, the issue has been given careful consideration in this paper. The paper discusses the issue of programming urban revitalization, emphasizing its socio-economic importance. ; To illustrate the complexity of revitalization projects planning, the author draws attention to social, economic, technical and organisational factors, such as public participation, reorganization and revaluation of land use planning, rationalization of energy use, organization and management of revitalization processes, as well as technical progress. ; Summarising the paper, the author concludes that in order to improve the quality of life of town residents and to protect material national heritage, it is indispensable to continuously revitalize subsequent town areas.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.1515/ceer-2016-0047

Pages:

15-27

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 23

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego